Övervakning av kommersiellt fiske och kvotuppföljning

EU-medlemsstaterna är skyldiga att säkerställa att författningarna om den gemensamma fiskepolitiken genomförs och att efterlevnaden av dessa övervakas effektivt. Målen för författningarna är bevarande av mångfalden hos havsnaturen och ett hållbart utnyttjande av fiskbestånden. Jord- och skogsbruksministeriet har i uppgift att styra, finansiera oh samordna övervakningen av det kommersiella fisket samt bereda lagstiftning som gäller den nationella övervakningen.

Det kommersiella fisket i havet övervakas av NTM-centralen i Egentliga Finland, Ålands landskapsregering och Gränsbevakningsväsendet. NTM-centralen och Ålands landskapsregering övervakar också lossningen av fångster och den första handeln med fisk. Gränsbevakningsväsendet sköter centrumet för fiskerikontroll. Objekten för övervakning och kontroller är fiskefartygen och det fiske som de bedriver i havet, lossningar av fångstpartier samt verksamheten vid första handel med fisk. Spårbarheten av fiske- och vattenbruksprodukter och konsumentinformationen om dessa övervakas av Livmedelsverket och kommunens livsmedelsmyndighet.

Aktuellt

Meddelandet: Effektivare kontroll av fiskeriprodukternas spårbarhet

Beslut om fördelning av Finlands fiskekvoter för år 2020 mellan Fastlandsfinland och Landskapet Åland (12.12.2019)

 

Se också

Finlands kvotsituation

IUU-fiske

Övervakningens kontaktuppgifter

Anvisade landningshamnar (Statsrådets förordning Nr 719/2019 29.5.2019)

Anvisningar för fiskeloggbuk

Mer information

Ali Lindahl, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162219  


Harri Kukka, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162377