Bioekonomistrategi

Inom bioekonomi används förnybara naturresurser för att producera näring, energi, näringsämnen, produkter och tjänster. Detta minskar beroendet av fossila bränslen. Med hjälp av bioekonomi kan man skapa grön tillväxt och nya arbetstillfällen.

Bioekonomisk affärsverksamhet återvinner och utnyttjar råämnen på ett mångsidigt sätt. Bioekonomi kombinerar flera branscher och överskrider de traditionella skrankorna med nya ofta innovativa sätt. De materialflöden som uppstår vid produkternas tillverkningsprocesser utnyttjas i andra produkter. Detta minimerar svinnet av råämnen och energi.

Bioekonomistrategin uppdateras 2021

Finlands bioekonomistrategi är från 2014 och strategin uppdateras 2021. Syftet med uppdateringen av  bioekonomistrategi är att med hjälp av bioekonomi skapa nya produkter och tjänster som underbygger ekonomisk tillväxt och sysselsättning och som samtidigt främjar övergången till ett klimatneutralt samhälle.  Grunden för arbetet är EU:s uppdaterade bioekonomistrategi 2018 och de slutsatser om bioekonomi som Finland berett och som godkändes hösten 2019. Vid uppdateringen beaktas lösningarna och verksamhetspraxisen inom cirkulär ekonomi samt utnyttjandet av förnybara naturresurser noggrannare än i den tidigare strategin.

Det strategiska målet med uppdateringen är att i Finland förädla produkter och tjänster med högt mervärde som baserar sig stark kompetens. Målet är att erbjuda lösningar regeringens mål om hållbar tillväxt och stimulansåtgärder, sysselsättning, rättvis övergång, biologisk mångfald, jämlik regional utveckling samt uppnående av målen för koldioxidneutralitet före 2035. Strategins mål är att stärka det sektorsövergripande samarbetet.

 

På vår webbplatser
Bio- och cirkulär ekonomi

På andra webbplatser
Bioekonomi.fi
Finlands bioekonomiska strategi

Mer information

Anne Vehviläinen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162236  


Birgitta Vainio-Mattila, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162346