Internationell skogspolitik

Internationella konventioner har stor inverkan på vår nationella skogspolitik. Det är viktigt för Finland att aktivt delta i att bereda och genomföra den internationella skogspolitiken.

De viktigaste internationella forumen är FN:s skogsforum (UNFF), FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), konvention om biologisk mångfald (CBD), Europeiska skogsministerkonferenser (FOREST EUROPE) och samarbete i närområdena. Det arbete som FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) utför är också centralt för skogssektorn.

Finland är delaktigt i över hundra internationella konventioner om skog och miljö. Flera av dem, i synnerhet konventionerna om klimat, biologisk mångfald, flora och fauna samt kultur- och naturarv, gäller delvis också skogar.

Under ledning av jord- och skogsbruksministeriet inrättades i januari 2017 ett samarbetsnätverk för internationell naturresurspolitik som samordnar arbetet med internationella politikprocesser som gäller förnybara naturresurser. Som stöd för arbetet sammanställdes en bakgrundsrapport för utveckling och riktande av den internationella naturresurspolitiken. Nätverket har till uppgift att bl.a. bereda ställningstaganden till aktuella internationella initiativ och bidra till att prognostisera och fullfölja den internationella politiken i Finland. Nätverket behandlar också internationella skogsfrågor och processerna för skogspolitiken.

I samband med samarbetsnätverksprocessen har Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral tillsammans tagit fram en utredning om internationella skogsfrågor. Utredningen tar upp globala megatrender som kan påverka såväl mängden skog, skogskvaliteten och -etableringen, skogarnas ekosystemtjänster som vården och användningen av skog. Utredningen behandlar också vårt  kunnande som är viktigt med tanke på utmaningar. Utredningen finns att få via länken nedan.

Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter arbetet med att bereda både internationella skogsfrågor och EU:s skogsfrågor i syfte att definiera framtida prioriteter och arbetssätt. Det fortsatta arbetet samordnas med halvtidsöversynen av den nationella skogsstrategin 2018.


På vår webbplats
Samarbetsnätverket för internationell naturresurspolitik

På andra webbplatser
Miljöministeriet: Internationella miljöavtal
Internationell konvention om biologisk mångfald CBD (på engelska)
FN:s ramavtal om klimatförändringen med UNFCCC (på engelska)
Bakgrundsrapport 'Forests in a changing world: Global trends and key challenges' (2018) (på finska)
Gaias bakgrundsrapport för utvecling av Finlands internationella naturresurspolitik (2017) (på finska)

 

 

Mer information

Heikki Granholm, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162130  


Taina Veltheim, konsultativ tjänsteman 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162196