Internationell skogspolitik

Internationella överenskommelser har stor inverkan på vår nationella skogspolitik. Det är därför viktigt för Finland att aktivt delta i beredningen och genomförandet av den internationella skogspolitiken.

De viktigaste internationella forumen är FN:s skogsforum (UNFF), FN:s ramkonvention om klimatförändring (UNFCCC), konventionen om biologisk mångfald (CBD), Europeiska skogsministerkonferenser (Forest Europe) och samarbete i närområdena. Det arbete som FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) utför är också centralt för den finländska skogssektorn.

Finland är part i över hundra internationella överenskommelser som gäller skog och miljö. Flera av dem, i synnerhet överenskommelserna om klimat, biologisk mångfald, flora och fauna samt kultur- och naturarv, gäller delvis också skogen.

Jord- och skogsbruksministeriet leder ett samarbetsnätverk för internationell naturresurspolitik, som strävar efter att stödja nationella och internationella processer  och att hålla Finlands internationella naturresurspolitik konsekvent.

Jord- och skogsbruksministeriet leder också ett samarbetsnätverk för internationell skogspolitik, där företrädare för förvaltningen och intressentgrupper kan diskutera internationella skogsprocesser och hjälpa till med att bereda Finlands ställningstaganden. 
 

På vår webbplats

Samarbetsnätverket för internationell naurresurspolitik

På andra webbplatser

Internetionella miljöavtal (Miljöministeriet)

FN:s skogsforum
Konventionen om biologisk mångfald CBD
FN:s ramavtal om klimatförändringen med UNFCCC
Forest Europe
Uneces arbete med skogsfrågor
FAO:s arbete med skogsfrågor

Metsät muuttuvassa maailmassa: kansainväliset trendit ja keskeiset haasteet (Naturresursinstitutets och Finlands miljöcentrals bakgrundsrapport 2018)(på finska)
Gaias bakgrundsrapport för utvecklingen av Finlands internationella naturresurspolitik (2017) (på finska) 

 

Mer information

Tiina Rytilä, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162261   E-postadress: tiina.rytila@gov.fi