Parlamentarisk arbetsgrupp för glesbygder

Statsrådet tillsatte den 19 oktober 2017 en parlamentarisk arbetsgrupp i syfte att förbättra potentialen i Finlands glesbygder.

Målsättningen är att den parlamentariska arbetsgruppen ger förslag på konkreta politiska åtgärder på basen av Glesbygdens utvecklingsstrategi 2017-2020 som godkänts av Landsbygdspolitiska rådet.

Strategin anger de viktigaste åtgärderna som behöver genomföras för att kunna ta tillvara glesbygdens alla möjligheter.

Den parlamentariska arbetsgruppen behövs särskilgt för att genomföra utvecklingsförslag som kräver politiska åtgärder. 

Arbetsgruppens period sträcker sig från 1.11.2017 till 30.9.2019. Till uppgifterna hör bl.a. att:

  • Gå igenom och föreslå konkreta åtgärder för att genomföra åtgärderna i strategin för glesbygdsutveckling 2017-2020
  • Gå igenom och behandla ¨tgärdsförslagen i Sveriges utredning och ange vilka av dem som är genomförbara i Finland. Det finns även skäl att ta del av de regionalpolitiska åtgärderna i Norge
  • Granska möjligheterna till skattelättnader och regionalt stöd ur glesbygdsperspektivet
  • Ta fram nya åtgärder för minskad byråkrati
  • Utreda om användningen av verktyget för landsbygdssäkring ska vara pliktande i glesbygder i arbetet med landskaps- samt social- och hälsovårdsreformen

Promemoria (28.8.2017)

Beslut om tillsättande (19.10.2017, översättning)

Den parlamentariska arbetsgruppens sammansättning

Ordförande
riksdagsledamot Anne Kalmari, Centern

Vice ordförande
Tytti Määttä, ordförande för landsbygdspolitikens glesbygdsnätverk, kommundirektör Vaala

Medlemmar

Centern i Finland
riksdagsledamot Mikko Kärnä

Samlingspartiet
riksdagsledamot Susanna Koski
riksdagledamot Markku Eestilä

Finlands Socialdemokratiska parti
riksdagsledamot Johanna Ojala-Niemelä
partistyrelsemedlem Raimo Piirainen

Blåa riksdagsgruppen
riksdagsledamot Kari Kulmala
riksdagsledamot Lea Mäkipää

Sannfinländarna
specialforskare Lauri Heikkilä, filosofie doktor.
lantbruksavbytare Eliisa Panttila, kunnanvaltuutettu (ersättare)

Gröna förbundet
riksdagsledamot Hanna Halmeenpää
riksdagsledamot Johanna Karimäki (ersättare)

Vänsterförbundet
riksdagsledamot Katja Hänninen
partistyrelsesuppleant Kaisa Korhonen (ersättare)

Svenska folkpartiet
riksdaglsedamot Stefan Wallin
riksdagsledamot Mikaela Nylander (ersättare)

Kristdemokraterna
riksdagsledamot Sari Tanus
skogsbruksföretagare, ekologisk odlare Olavi Kietäväinen (ersättare)

Permanenta sakkunniga

Jord- och skogsbruksministeriet
forstrådet Marja Kokkonen
landsbygdsöverinspektör Laura Jänis (ersättare)

Arbets- och näringsministeriet
arbetsmarknadsråd Jarmo Palm
specialsakkunnig Hanna-Mari Kuhmonen (ersättare)

Finansministeriet
finansrådet Anne-Marie Välikangas
lagstiftningsrådet Jyri Inha (ersättare)

Kostnader och finansiering

Kostnader för den parlamentariska arbetsgruppen täcks från jord- och skogsbruksministeriets moment 30.01.01. Respektive organisation ansvarar för de egna företrädarnas rese- och inkvartieringskostnader i samband med arbetsgruppens möten. Mötesarvoden betalas inte till medlemmarna i arbetsgruppen.