Fiskerinäring

Till värdekedjan för fiskerinäringen hör företagare och företag inom kommersiellt fiske, vattenbruk, fiskförädling och fiskhandel. Produktionsvärdet på fiskerinäringens värdekedja uppgick till cirka 900 miljoner euro 2013. Visionen för programmet för främjande av inhemsk fisk är att finländarna år 2035 äter fisk i enlighet med näringsrekommendationerna och att konsumtionen av inhemsk fisk har fördubblats. Värdet av exporten av fiskprodukter har mångdubblats. Att äta fisk och bedriva företagsverksamhet inom fiskerinäringen har betydande och välkända positiva effekter på Finlands ekonomi, miljö och folkhälsa.

Närmare upplysningar om värdekedjans verksamhet, länkar:

Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF

Suomen sisävesiammattikalastajien liitto SSAK (sidan är på finska)

Centralförbundet för Fiskerihushållning CFF

Finlands Fiskodlarförbund rf (sidan är på finska)

Finlands Fiskhandlarförbund (sidan är på finska)

Livsmedelsindustriförbundet/Fiskindustriföreningen (sidan är på finska)

Pro Fisk rf

 

Stöd för fiskerinäring

Företag, organisationer och andra organ kan ansöka om stöd för utvecklings- och investeringsprojekt enligt målen för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland 2021–2027.

I Finland finns ett system med fiskeriförsäkringsstöd som gäller fiske inom havsområdet. Ytterligare uppgifter om systemet ges av NTM-centralen i Egentliga Finland och de regionala fiskeförsäkringsföreningarna.

Reglering av fiske

Målet för Finlands lag om fiske och EU:s gemensamma fiskepolitik är att säkerställa ett hållbart fiske. Europeiska unionens gemensamma fiskepolitik innehåller åtgärder för reglering av kommersiellt fiske i havsområdet. I EU görs detta genom att besluta om fiskemöjligheterna samt ge bestämmelser om annan reglering av fiske såsom regionala och tidsmässiga fiskebegräsningar samt bestämmelser som gäller fiskeredskap. EU:s bestämmelser om reglering av fiske har kompletterats på nationell nivå bl.a. genom att reglera det kommersiella fisket av strömning och vassbuk.

Övervakning av kommersiellt fiske och kvotuppföljning

EU-medlemsstaterna är skyldiga att säkerställa att författningarna om den gemensamma fiskepolitiken genomförs och att efterlevnaden av dessa övervakas effektivt. Målen för författningarna är bevarande av mångfalden hos havsnaturen och ett hållbart utnyttjande av fiskbestånden. Jord- och skogsbruksministeriet har i uppgift att styra, finansiera oh samordna övervakningen av det kommersiella fisket samt bereda lagstiftning som gäller den nationella övervakningen.

Det kommersiella fisket i havet övervakas av NTM-centralen i Egentliga Finland, Ålands landskapsregering och Gränsbevakningsväsendet. NTM-centralen och Ålands landskapsregering övervakar också lossningen av fångster och den första handeln med fisk. Gränsbevakningsväsendet sköter centrumet för fiskerikontroll. Objekten för övervakning och kontroller är fiskefartygen och det fiske som de bedriver i havet, lossningar av fångstpartier samt verksamheten vid första handel med fisk. Spårbarheten av fiske- och vattenbruksprodukter och konsumentinformationen om dessa övervakas av Evira och kommunens livsmedelsmyndighet.

Fiskerisektionen (sektion EU17)

Finlands ståndpunkter i aktuella EU-frågor inom fiskerinäringen samordnas i den fiskerisektion som sammanträder regelbundet, dvs. EU17-sektionen. Kommittén för EU-ärenden har tillsatt 36 sektorspecifika beredningssektioner.

Ärenden behandlas i fiskerisektionen när kommissionens förslag eller något annat ärende som är relevant för Finland behandlas i EU:s institutioner eller är på jordbruks- och fiskerirådets agenda eller när en skrivelse till riksdagen, dvs. en s.k. U-skrivelse eller E-skrivelse, bereds.

Ordförande för EU17-sektionen är avdelningschefen för jord- och skogsbruksministeriets naturresursavdelning och vice ordförande chefen för fiskerihushållningsenheten. Fiskerisektionen sammanträder i en omfattande sammansättning som utöver ministeriernas och ämbetsverkens samt samt tjänstemän vid Ålands landskapsregering också består av företrädare för intressentgrupperna.

Beslutanderätten i sektionen hör till den begränsade tjänstemannasammansättningen, men målet är att finna en gemensam linje som både myndigheternas och intressenterna kan omfatta.

EU17-sektionens sammansättning:

 • Jord- och skogsbruksministeriet
 • Finansministeriet
 • Miljöministeriet
 • Statsrådets kansli
 • Ålands landskapsregering
 • Centralförbundet för fiskerihushållning
 • Finlands Yrkesfiskarförbund
 • Finlands fiskhandlarförbund
 • Finlands Fiskodlarförbund
 • Finlands Insjöyrkesfiskares förbund
 • Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation
 • Livsmedelsindustriförbundet/Fiskindustriföreningen, ETL
 • Finlands naturskyddsförbund
 • WWF Finland

Mer information

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162494   E-postadress:


Risto Lampinen, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Rådet (jordbruk och fiske)  Telefon:0295162458   E-postadress:


Timo Halonen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162411   E-postadress: