Fiskerinäring

Till värdekedjan för fiskerinäringen hör företagare och företag inom kommersiellt fiske, vattenbruk, fiskförädling och fiskhandel. Produktionsvärdet på fiskerinäringens värdekedja uppgick till cirka 900 miljoner euro 2013. Målet för Jord- och skogsbruksministeriets och Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020 är att värdekedjans årliga omsättning ska överskrida en miljard euro fram till 2020.

Närmare upplysningar om värdekedjans verksamhet, länkar:

Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF

Suomen sisävesiammattikalastajien liitto SSAK (sidan är på finska)

Centralförbundet för Fiskerihushållning CFF

Finlands Fiskodlarförbund rf (sidan är på finska)

Finlands Fiskhandlarförbund (sidan är på finska)

Livsmedelsindustriförbundet/Fiskindustriföreningen (sidan är på finska)

Pro Fisk rf

 

Stöd för fiskerinäring

Företag, organisationer och andra organ kan ansöka om stöd för utvecklings- och investeringsprojekt enligt målen för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland 2014–2020.

I Finland finns ett system med fiskeriförsäkringsstöd som gäller fiske inom havsområdet. Ytterligare uppgifter om systemet ges av NTM-centralen i Egentliga Finland och de regionala fiskeförsäkringsföreningarna.

Reglering av fiske

Målet för Finlands lag om fiske och EU:s gemensamma fiskepolitik är att säkerställa ett hållbart fiske. Europeiska unionens gemensamma fiskepolitik innehåller åtgärder för reglering av kommersiellt fiske i havsområdet. I EU görs detta genom att besluta om fiskemöjligheterna samt ge bestämmelser om annan reglering av fiske såsom regionala och tidsmässiga fiskebegräsningar samt bestämmelser som gäller fiskeredskap. EU:s bestämmelser om reglering av fiske har kompletterats på nationell nivå bl.a. genom att reglera det kommersiella fisket av strömning och vassbuk.

Övervakning av kommersiellt fiske och kvotuppföljning

EU-medlemsstaterna är skyldiga att säkerställa att författningarna om den gemensamma fiskepolitiken genomförs och att efterlevnaden av dessa övervakas effektivt. Målen för författningarna är bevarande av mångfalden hos havsnaturen och ett hållbart utnyttjande av fiskbestånden. Jord- och skogsbruksministeriet har i uppgift att styra, finansiera oh samordna övervakningen av det kommersiella fisket samt bereda lagstiftning som gäller den nationella övervakningen.

Det kommersiella fisket i havet övervakas av NTM-centralen i Egentliga Finland, Ålands landskapsregering och Gränsbevakningsväsendet. NTM-centralen och Ålands landskapsregering övervakar också lossningen av fångster och den första handeln med fisk. Gränsbevakningsväsendet sköter centrumet för fiskerikontroll. Objekten för övervakning och kontroller är fiskefartygen och det fiske som de bedriver i havet, lossningar av fångstpartier samt verksamheten vid första handel med fisk. Spårbarheten av fiske- och vattenbruksprodukter och konsumentinformationen om dessa övervakas av Evira och kommunens livsmedelsmyndighet.

 

Mer information

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring 0295162494  


Risto Lampinen, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Rådet (jordbruk och fiske)  0295162458  


Timo Halonen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring 0295162411