Programmets mål och genomförande

För jordbrukssektorn gäller många miljöförbättrande internationella och nationella mål som är planerade att uppfyllas genom olika stödsystem och miljölagstiftningen. Att uppnå målen är förknippat med många olika politiska, ekonomiska och tekniska utmaningar som behöver forskning för att kunna bli lösta. En beskrivning av de viktigaste målen och forskningsfrågorna finns under forskningsprogrammets temaområden .

De forskningsteman och -frågor som ingår i programmet bottnar i landsbygdsprogrammets och den gemensamma jordbrukspolitikens strategiska mål. Forskningen ska stödja utvärderingen av programmet, bidra till att uppnå de politiska målen och producera ny information som man använder som stödmaterial vid beredningen av nästa programperiod.

Vilka krav ska de understödda projekten uppfylla?

Det krävs att de projekt som väljs ut för att tas med i programmet skapar brett gränsöverskridande samarbete med olika vetenskapliga områden och forskningsinstitut. Forskningsproblemen är mångfacetterade, vilket kräver kompetens såväl inom olika naturvetenskaper och ekonomisk vetenskap som inom beteende- och kommunikationsvetenskap.

Programmets genomförande

I programmet kan inkluderas forskningsprojekt och utredningar som beviljas finansiering ur olika källor och som bidrar till programmålen (se Ansökan om finansiering).

Ytterligare information

  • Mikko Kuussaari, programmets koordinator, Finland miljöcentral, tfn 040-5256 249
  • Marja-Liisa Tapio-Biström, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 51 62400
  • Eero Pehkonen, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 51 62406
  • Laura Höijer, forskningsdirektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 097