METSO-programmet skyddar skogens biologiska mångfald

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden 2014–2025 eller METSO kombinerar skyddet av skogar med skyddet av den skogsekonomiska användningen. Målet med programmet är att stoppa tillbakagången hos naturtyperna med skog och skogsarter och stabilisera en gynnsam utveckling av den biologiska mångfalden i skogarna. Handlingsplanen genomförs genom ekologiskt effektiva och frivilliga åtgärder. Statsrådet godkände programmet i juni 2014. Programmet fortsätter åtminstone till 2025.

Enligt METSO går skyddet av skogar ut på markägarnas frivilliga insatser och planen genomförs såväl genom kontinuerliga som tidsbegränsade metoder. Med hjälp av dessa frivilliga insatser tryggas livsmiljöer där trädbeståndet har representativa strukturella drag och skogsnaturens artrikedom är stor.

När skogsägaren vill bedöma den biologiska mångfalden i skogen kan han vända sig till Finlands skogscentral, den lokala NTM-centralen eller de professionella skogsrådgivarna (skogsvårdsföreningar, skogsindustrin, företagare inom skogstjänster) för att få råd. De regionala skogs- och miljömyndigheterna beslutar om objektet lämpar sig för programmet.

På vår webbplats
METSO-handlingsplanen får finansiering på 9,3 miljoner euro för naturvårdsprojekt och miljöstödsavtal år 2021 (JMS:s pressmeddelande 28.4.2021)
Planering som baserar sig på geografisk information och skogsägarnas delaktighet är viktiga i nyaMETSO-projekt (JMS:s och MM:s pressmeddelande 3.4.2020)
Skyddet av skog inom ramen för METSO-handlingsplanen har framskridit planenligt – mer resurser behövs dock för miljöstöd och naturvårdsprojekt (JMS:s och MM:s pressmeddelande 31.3.2020)
Ansökan om finansiering för METSO-nätverksprojekt har öppnats (JMS:s och MM:s pressmeddelande 15.10.2019)
Skogarnas biologiska mångfald och skydd i Finland -infografik (på finska)
Ansökan om finansiering för METSO-naturvårdsprojekt har öppnats (JMS:s pressmeddelande 16.10.2018)
METSO-handlingsplanen nu halvvägs – skyddet framskrider enligt tidtabell (JMS:s och MM:s pressmeddelande 24.2.2017)
Viktigt med mångfald i ekonomiskogar - nya METSO-projekt utvecklar naturvården (JMS:s pressmeddelande 1.2.2017)
Geocaching, viltvänlig skogsvård och rovfåglar – fem nya projekt tas in i METSO-programmet (JSM:s och MM:s pressmeddelande 22.2.2016) (på finska)
METSO-handlingsplanen för skydd av skogar nådde största delen av målen för 2015 (JSM:s och MM:s pressmeddelande 19.2.2016) (på finska)

På andra webbplatser
Metsonpolku

Mer information

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162190