FI SV EN

Central lagstiftning

De centralaste nationella lagarna som reglerar viltförvaltningen och jakten är jaktlagen, viltförvaltningslagen, viltskadelagen och lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. Grunden för finländsk jaktlagstiftning och jakt är principen för hållbar användning.

Förutom den nationella lagstiftningen inverkar även Europeiska unionens lagstiftning på vilthushållningen och jakten. Europeiska unionen kan ingå internationella avtal som förbinder unionens medlemsstater. EU:s författningar som förbinder alla medlemsstater är förordningar, direktiv och beslut. De viktigaste direktiven och förordningarna som gäller vilthushållning och jakt är de s.k. habitat- och fågeldirektiven samt förordningen om handel med sälprodukter

 

Nationell lagstiftning

Andra nationella lagar om vilthushållning och jakt

 

På andra webbplatser

Förordning om handel med sälprodukter (EG) nr 1007/2009