Leader

Lokal utveckling med idéer stora som en människa

Leader-arbete görs av 54 föreningar för landsbygdsutveckling som verkar på olika håll i Finland. Alla intresserade är välkomna med i verksamheten. Leader-nätverket är mycket stort: de finländska Leader-föreningarna har över cirka 10 000 medlemmar. I EU finns 2 600 Leader-grupper.

Leader är aktivitet, rådgivning och finansiering för ortens bästa. Den är lokal utveckling som grundar sig på invånarnas egna behov och idéer. Målet är att stärka och utveckla de lokala gemenskaperna, företagen och områdets livskraft. Med hjälp av Leader-arbetet kan olika människor i olika åldrar och gemenskaper engageras i den lokala utvecklingen. I Leader-arbetet satsar man särskilt på ungdomar.

Varje Leader-grupp har upprättat en utvecklingsstrategi som utgår från det egna områdets behov. Syftet med strategierna är att skapa tillväxt genom att utveckla näringar samt öka gemenskapen och det sociala kapitalet. I praktiken genomför Leader-grupperna sin strategi genom att finansiera företagen och olika utvecklingsprojekt inom det egna området. Under 2007–2013 uppstod över 2 000 nya arbetstillfällen med Leader-finansiering. Över 800 nya företag fick startstöd. Sammanlagt genomfördes över 8 000 projekt.

Leader-arbetet finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Av programmets medel har cirka fem procent reserverats för Leader-arbetet. De 54 Leader-gruppernas offentliga finansiering uppgår till 300 miljoner euro, som består av EU:s, statens och kommunernas medel. Målet för privat finansiering är 35 % av den totala finansieringen. I detta ingår också andelen talkoarbete.

Termen Leader är ursprungligen en förkortning (LEADER), som består av de franska orden "Liason Entre Actions de Developpement l'Economie Rurale". På svenska betyder detta ”Länkar mellan åtgärder som siktar på utveckling av ekonomin på landsbygden”.

Mer information