Delegationen för frågor om hantering av främmande arter 2013–2018

Delegationen för frågor om hantering av främmande arter, logoJord- och skogsbruksministeriets delegation för främmande arter är ett nationellt sakkunnigorgan i frågor och riktlinjer som gäller främmande arter.

Delegationens uppgifter baserar sig på statsrådets principbeslut av den 15 mars 2012 om en nationell strategi för främmande arter. Syftet med strategin är att förebygga och minska skador och risker som orsakas av invasiva främmande arter.

Delegationens viktigaste uppgifter är att följa upp och samordna arbetet med att tillämpa strategin och lagstiftningen. Delegationen följer upp hur brett de främmande arterna har spridits och vilka skador arterna medför samt hur bekämpningsåtgärderna lyckas. Delegationen lägger också fram förslag till riskbedömningar och nödvändiga åtgärder och uppdaterar förteckningarna över främmande arter.

Delegationen har en bred sammansättning. Delegationens medlemmar företräder aktörer som arbetar med att undersöka, följa upp och stoppa spridning av främmande arter, såsom myndigheter, forskningsinstitut, regionala aktörer och organisationer. Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och 21 andra medlemmar med personliga suppleanter och tre sakkunnigsekreterare. Delegationen hör också sakkunniga inom olika områden. Delegationen tillsätts för fem år i sänder.

Mer information

Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, enheten för naturresurs- och vattenhushällning Telefon:0295162259   E-postadress: