Vattentjänster

Vattentjänster är en vital grundläggande samhällsfunktion som ska trygga tillgången till rent vatten och ändamålsenlig hantering av avloppsvatten. Vattentjänster är nödvändiga för att hälsovården och  matförsörjningen ska kunna fungera.

Livskraftiga regioner förutsätter också fungerade vattentjänster. Det handlar om en viktig konkurrensfaktor för vattenintensiv affärsverksamhet och bland annat för turistnäringen.

Att trygga vattentjänsterna är enligt säkerhetsstrategin för samhället (statsrådets principbeslut 2.11.2017) en strategisk uppgift som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. Tillgången till vatten under undantagsförhållanden tryggas enligt bestämmelserna i beredskapslagen.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar också för beredningen av lagstiftningen om vattentjänster. Syftet med lagen om vattentjänster är att trygga vattentjänster som, till skäliga kostnader, ger tillgång till tillräckligt med hygieniskt och även i övrigt oklanderligt hushållsvatten samt sådan avloppshantering som är ändamålsenlig med avseende på hälso- och miljöskyddet.

Vattentjänster utvecklas i samband med den övriga områdesanvändningen och de övriga samhällsfunktionerna. Vattentjänstverkens driftsäkerhet vid störningar kan förbättras till exempel genom att nät sammankopplas och vattentjänstorganisationer slås ihop till större enheter.  Samtidigt bidrar man till att bevara kompetensen och resurserna. Att modigt börja använda ny teknik hjälper också företagen i branschen att nå framgång.

Uppgiftsområde
Förvaltning av vattentjänsternas olika delområden och arbetsfördelning mellan ansvarsområdena.
Utmaningar
En sammanfattning av vattentjänsternas största framtida utmaningar.
Statistik
Fakta om vattentag, användning och distribution av vatten.

Läs mer

Strategi för vattenhushållning 2011–2020 (på finska)

Miljo.fi

Säkerhetsstrategin för samhället (pdf)