Finlands hanteringsplaner för invasiva främmande arter

Enligt hanteringsplanerna ska bekämpningen ske i prioriterade bekämpningsområden på ett kostnadseffektivt sätt. Alla planer innehåller artspecifika bekämpningsåtgärder och anger vilka aktörer som behövs i bekämpningssamarbetet. Hanteringsplanerna omfattar alla arter i EU-förteckningen och den nationella förteckningen över invasiva främmande arter. I enlighet med lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter godkänns planerna av jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt hanteringsplaner, samt kompletteringar till dem, 2018, 2019, 2020 och 2021.
Som grund för hanteringsplanerna har man utrett hur mycket de invasiva främmande arter som ingår i EU-förteckningen eller den nationella förteckningen har spridit sig i Finland och vilka som är de mest kostnadseffektiva sätten att bekämpa dessa arter. Därtill har det utretts hur invasiva arter oavsiktligt kommer till Finland till exempel med importvaror och fordon.

Sammanslagen hanteringsplan

Den sammanslagna hanteringsplanen kompletterar de hanteringsplaner som har godkänts för arterna i EU:s förteckning över invasiva främmande arter 2018, 2019, 2020 och 2021.  Den sammanslagna hanteringsplanen kompletteras allteftersom beslut om nya arter fattas på EU-nivå eller i Finland. Den sammanslagna hanteringsplanen innehåller också de analyser om och åtgärdsplaner för spridningsvägar vid oavsiktlig introduktion och utbredning som finns i tidigare godkända handlingsplaner.

Mer information

Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, enheten för naturresurs- och vattenhushällning Telefon:0295162259   E-postadress: