Skydd av genetiska resurser av växter och djur som används inom jordbruket

Förvaringen, skyddet och ett hållbart nyttjande av genetiska resurser av växter och djur styrs av Finlands nationella genresursprogram för jord- och skogsbruk samt fiskerihushållning (2018), som baserar sig på internationella avtal, ramverk och handlingsprogram. 

Huvudmålet för programmet för växtgenetiska resurser är att effektivisera skyddet och ett hållbart nyttjande av genetiska resurser för kulturväxter (närings-, foder-, ört-, medicinal-, och prydnadsväxter och växter som används för byggande av grönområden samt vilda arter som är besläktade med kulturväxter). Detta genomförs genom att inventera, evaluera, och upprätthålla de genetiska resurserna från växter som odlas i Finland. I programmet ingår dessutom främjande av information, utbildning och forskning om växtgenetiska resurser samt nationellt och internationellt sakkunnigarbete.

Syftet med programmet för djurgenetiska resurser är att trygga de genetiska resurserna från husdjur (häst, höna, hund, får, honungsbi, nötkreatur, ren, svin och get) inom jordbruks- och livsmedelsproduktionen samt för annan användning, både nu och i framtiden. Detta genomförs genom analys och inventering, hållbart nyttjande och bevarande av lantraser samt genom deltagande i nationellt och internationellt sakkunnigarbete. Det centrala är att främja information och forskning kring ämnet. Mångformiga husdjursgenetiska resurser är nödvändiga för husdjursaveln och för forskningen om och utvecklingen av husdjursaveln.

Bevarande och upprätthållande av de växter som ingår i genresursprogrammen sker hos Naturresursinstitutet eller samarbetsparterna, medan uppfödning av boskap och djur i huvudsak sker hos samarbetsparterna. Nuförtiden är också kryokonservering viktig, vilket innebär att växtförökningsmaterial och könsceller från djur bevaras i flytande kväve. 

I Finland samordnas programmen för växt- och djurgenetiska resurser av Naturresursinstitutet, som samarbetar med NordGen som lyder under Nordiska ministerrådet. Naturresursinstitutet deltar också i det regionala samarbetet i Europa. Målen i det nationella programmet för genetiska resurser genomförs också genom åtgärderna och finansieringen inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik. 
 

Mer information på vår webbplats

Jord- och skogsbruksministeriet, genetiska resurser

Information på andra webbsidor

Naturresursinstitutets program för växtgenetiska resurser (på finska)
Naturresursinstitutets program för djurgenetiska resurser (på finska)

Avtal om upprätthållande av ursprungssorter (åkerstöd)
Säkerhetssamlingar av ursprungsväxter (åkerstöd)
Avtal om uppfödning av lantraser (djurstöd)

NordGen Växter
NordGen Husdjur

The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources

 

Mer information

Johanna Nykyri, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Enheten för djurhälsa och växtskydd Telefon:0295162452   E-postadress: