FI SV EN

Sektionen för jordbruk och livsmedel (EU18-sektionen)

Syftet är att hitta Finlands samordnade ståndpunkt till jordbruksfrågor som är anhängiga i EU:s organ i sektionen för jordbruk och livsmedel, dvs. EU18-sektionen som sammanträder nästan varje vecka.

Den ansvariga tjänstemannen som upprättat en grundläggande EU-promemoria sammankallas till sektionen, när kommissionens förslag finns på föredragningslistan för sektionen för jordbruk och livsmedel eller jordbruks- och fiskerådet. I sektionen kan också behandlas Finlands ställningstaganden till viktiga frågor som har tagits upp i kommittologikommittéerna. EU18-sektionen kan också använda ett skriftligt förfarande då mötesmaterialet skickas till sektionens medlemmar per e-post och kommentarer ombes inom en bestämd tid.

Ordföranden för EU18-sektionen är avdelningschefen vid jord- och skogsbruksministeriets jordbruksavdelning och vice ordföranden är chefen för EU-samordning. EU18-sektionen sammanträder vanligen i en omfattande sammansättning som förutom tjänstemännen innefattar också intresseorganisationers representanter bland annat från Livsmedelsförbundet, Skogsindustrin rf, Jord- och skogsbruksproducenternas Centralförbund, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund, Finlands Konsumentförbund och Handelns Centralförbund. Allt som allt är antalet sektioner tillsatta av kommittén för EU-ärenden 37.

Beslutanderätten i sektionen hör till den begränsade tjänstemannasammansättningen som består av representanter från olika ministerier och centrala ämbetsverk. Eventuella meningsskiljaktigheter om Finlands ståndpunkt ska först diskuteras mellan de behöriga ministerierna. Om enighet inte nås, behandlas frågan i kommittén för EU-ärenden eller vid behov EU-ministerutskottet. I praktiken har man med få undantag nått enighet om frågorna redan på sektionsnivå.

 

Undersektioner

EU18-sektionen har flera rådgivande undersektioner som har specialiserat sig till exempel på behandling av nedannämnda sektorers EU-frågor. Undersektionernas medlemmar består också av både tjänstemän och intresseorganisationernas representanter.

  • veterinärmedicin
  • vin- och alkoholfrågor
  • utsädes- och plantmaterial
  • växthälsa
  • växtskyddsmedel
  • gödsel- och växtunderlag
  • foder
  • ekologisk produktion
  • husdjursskötsel och hästskötsel