Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020

 

Genomförandet av landsbygdsprogrammet fortsatte under övergångsperioden 2021–2022. Utbetalningarna av bundna medel kan fortsätta till utgången av 2025 (s.k. n+3) Information om landsbygdsprogrammet finns på den arkiverade adressen https://arkisto.maaseutu.fi/sv. Observera att webbplatsen inte längre uppdateras.

Under finansieringsperioden 2023–2027 ingår åtgärderna för utveckling av landsbygden i Finlands CAP-plan. Information om CAP-planen finns dessutom på adressen landsbygd.fi

 

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 eller landsbygdsprogrammet var det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden. Programmets mål handlade om att bevara en livskraftig landsbygd, förbättra miljöns tillstånd och använda förnybara resurser på ett hållbart sätt.

Landsbygdsutvecklingens insatsområden

Utveckling i landsbygden skedde med hjälp av åtgärderna i programmen för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och på Åland. De tre strategiska insatsområdena 2014–2020 var:

 • Att främja bioekonomin och bedriva jordbruk i samband med den på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart och etiskt godtagbart sätt
 • Att diversifiera landsbygdsnäringar och förbättra sysselsättningen genom företagens bättre konkurrenskraft, nytt företagande och företagens nätverksbildning
 • Att öka livskraften och livskvaliteten på landsbygden

Målen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland:

 • mer kunnande, informationsförmedling, innovationer och samarbete

 • effektivare arbete för att motarbeta och anpassa sig till klimatförändringen

 • ökad biologisk mångfald i naturen, bättre vattenstatus och tillstånd i jordmånen som används för jordbruksändamål

 • mer diversifierad företagsverksamhet och bättre sysselsättning, service och möjligheter till inflytande

 • jordbruksproduktionens starkare konkurrenskraft

 • landsbygdsföretagen möter konsumenternas efterfrågan och värderingar genom högkvalitativa livsmedel och bättre välbefinnande hos djuren

Landsbygdsprogrammets åtgärder

Programmet genomfördes med hjälp av en mångsidig uppsättning åtgärder. Åtgärderna var förknippade med möjligheter till stöd som var och en som uppfyller villkoren får söka. Åtgärder som tillämpades i det finländska fastlandet:

 • Utbildning och informationsförmedling
 • Rådgivning
 • Investeringar i fysisk egendom
 • Utveckling av gårdsbruks- och företagsverksamheten
 • Utveckling av tjänster och byar
 • Miljöersättningar
 • Ekologisk produktion
 • Kompensationsbidrag
 • Djurens välbefinnande
 • Samarbete
 • Leader

Stöd för landsbygdsreformer

Landsbygdsprogrammet erbjöd möjligheter till stöd för många olika verksamheter. Programfinansieringens fokus låg på stöden till lantbruksföretagare. Genom stöden ser man till att jordbruk som tar hänsyn till miljöaspekterna fortsätter i de finska förhållandena även i framtiden. Finansieringen kanaliserades i form av ersättning till lantbruksföretagare för odling i våra nordliga naturförhållanden samt för lantbrukets miljöarbete. Miljöersättningarna gav breda möjligheter att arbeta för miljöfrågor såväl på gårdar som på andra håll. Ekologisk produktion utvecklades genom investerings-, företags- och projektstöd samt miljöersättningen och ersättningen för ekologisk produktion. I landsbygdsprogrammet ingick rådgivning och utbildning som förbättrade kompetensen bl.a. kring energieffektivitet, miljöfrågor och djurens välbefinnande. Gårdar kunde också få stöd för olika investeringar som ökade konkurrenskraft och miljövänlighet.

Ytterligare låg fokus på företagsverksamhetens tillväxt och ett ökat antal arbetsplatser. Små och medelstora landsbygdsföretag är betydande arbetsgivare som landsbygdsprogrammet hjälper att inleda och reformera verksamheten samt investera. Företagen kunde söka stöd bl.a. för produktutveckling, marknadsföring, försök, internationalisering och samarbete. Programmets mål var att skapa praktiska förutsättningar i synnerhet för bioekonomi, där det är av vikt att man kan dra nytt av forskningsresultaten och kunnandet.

Landsbygdsinvånare kunde använda programmet för att utveckla områdets trivsel, tillgänglighet eller tjänster. Programmet stödde ny teknologi och handlingssätt som bidrar till att utveckla tjänsterna och kunnandet. Bättre bredband ökade företagarnas möjligheter samt landsbygdens attraktion som boendeort.

Utvecklarorganisationer, kommuner, företag och invånare kunde tillsammans inleda lokala, regionala eller internationella projekt för att utveckla näringarna, kunnandet och tjänsterna.

Programfinansiering

Den offentliga finansieringen för programperioden 2014–2020 uppgick till 8,265 miljarder euro. En viss del av denna summa är nationell finansiering och en viss del kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Den nationella finansieringen består av statliga och kommunala medel. Även privat finansiering används.

Programåtgärderna fortsätter också 2021 - 2022

Under övergångsperioden fortsatt den pågående budgetperiodens åtgärder på normalt sätt, men medlen kom från den nya periodens budget.

Beslut tas nära kunden

Landsbygdsprogrammet genomfördes på nationellt, regionalt och lokalt plan. Utgångsläget var områdenas egna behov och starka sidor. 

Administrationen för att utveckla den finska landsbygden:

 • Hos kommuner söker man förbindelser som gäller miljöersättningar, kompensationsbidrag och ersättningar för djurens välbefinnande. 
 • Leadergrupperna beviljar finansiering för projekt enligt de lokala utvecklingsstrategierna samt för företagens investeringar och utvecklingsinsatser.
 • Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centraler) beviljar finansiering för gårdarnas och andra företagens investeringar, för icke produktiva investeringar och utvecklingsprojekt. Centralerna ingår miljöavtalen och beviljar också start- och utvecklingsstöd för andra än gårdsbruksföretag. 
 • Livsmedelsverket administrerar stöden över hela landet. Verket svarar för anvisningarna för att verkställa stöd, för elektronisk kundservice och datasystem samt för utbetalning av stöd. Även en del av övervakningen av stöd hör till Livsmedelsverkets uppgifter. 
 • Jord- och skogsbruksministeriet är landsbygdsfondens administrativa förvaltningsmyndighet som har ansvaret för att ta fram programmet, planera programåtgärderna, bereda lagstiftningen, bevilja och tilldela finansiering till områdena. 

 

På andra webbplatser

Landsbygd.fi

Kolla också videon av Landsbygdsprogrammets företagsstöd

 

Mer information

Tiina Malm, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162428   E-postadress: