Vattenbruksstrategi för Fastlandsfinland 2030

Visionen för vattenbruksstrategin är att det i Finland finns en konkurrenskraftig och uppmuntrande omvärld för tillväxt och utveckling av en hållbar vattenbruksnäring och sektorer kring den. Målet med strategin är en förbättring av branschens konkurrenskraft, en kontinuerlig förnyelse av branschen samt en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar vattenbruksproduktion. En kvantitativ mätare är bl.a. att produktionen i Fastlandsfinland ökar till 20 miljoner kilo och produktionens värde överskrider 100 miljoner euro. Tillväxten av vattenbruket ska ske i samklang med skyldigheterna som gäller vattenkvaliteten och andra miljömål.

Bilagor:              

Vattenbruksstrategi för Fastlandsfinland 2030

Mer information

Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162494   E-postadress:


Timo Halonen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162411   E-postadress: