Lagstiftning

JSM:s förvaltningsområde ansvarar för lagstiftningen om fastighetssystemet, infrastrukturen för geografisk information och förvaltningen av lantmäteriområdet.

Lagstiftningsområde av lantmäteriet och fastighetssystemet

Lagstiftningen kring lantmäteri och fastighetsdatasystem ligger till underlag för lantmäteriförrättningar, upprätthållande av fastighetsregister samt lagfarts- och inteckningsregister och utförande av inskrivningsärendena av fastigheter. Därtill skapar lagstiftningen grunden för ordnande av lantmäteribranschens förvaltning och avgifterna för lantmäteriverksamhetens prestationer.

Fastighetsregistret upprätthålls med hjälp av lantmäteriförrättningar som är t.ex. styckning, klyvning, fastighetsbestämning ägobyte och nyskifte. Lagfarts- och inteckningsregistret uppdateras genom beslut om inskrivning av fastigheter. Inskrivningsärendena omfattar lagfarter, inteckningar och inskrivning av särskilda rättigheter. Fastighetsregistret, lagfarts- och inteckningsregistret utgör det landsomfattande fastighetsregistret.

Underhåll avf fastighetssystemet:

Fastighetsbildningslag (554/1995)

Fastighetsbildningsförordning (1189/1996)

Lag om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen (302/2020)

Fastighetsregisterlag (392/1985)

Fastighetsregisterförordning (970/1996)

Lag om samfälligheter (758/1989)

Lag om stöd för nyskiften(1423/2014)

Statsrådets förordning om stöd för nyskiften (1449/2014)

Lag om fristående tillandningars upphörande som fastigheter (373/2016)

Lag om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988)

Lag om kommunens fastighetsingenjör (557/1995)

Lag om köpeskillingsregister över fastigheter (552/1980)

Lag om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453 /2002)

Lag om en infrastruktur för geografisk information (421/2009)

Statsrådets förordning om en infrastruktur för geografisk information (725/2009)

Lag om angående reglering av vissa områden i registret över allmänna områden (82/1977)

Förordning angående reglering av vissa områden i registret över allmänna områden (259/1977)

 

Fastighetsinskrivningsärendena:

Lag om införande av lagstiftningen om överföring av inskrivningsärenden (584/2009)

Lag om köpvittnen (573/2009)

Statsrådets förordning om köpvittnen (734/2009)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp (995/2020)

 

Administrativa lagstiftning:

Lag om fastighetsförrättningsavgift (558/1995)

Statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift (1560/2001)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift 2021 (996/2020)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster 2021 (984/2020)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet (985/2020)

Lag om Lantmäteriverket (1025/2018)

Statsrådets förordning om Lantmäteriverket (1068/2018)

Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa inskrivningsjurister vid Lantmäteriverket (112/2014)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets servicepunkter med lokaliseringsorter (1088/2018)

 

 

 

Mer information

Leo Olkkonen, lagstiftningsråd 
jord- och skogsbruksministeriet, Tieto- ja tutkimustoimiala, Tietohallinto- ja maanmittausyksikkö 0295162300