Växthälsa


Syftet med bestämmelserna om växtskydd är att hålla god växthälsa och därmed främja jord- och skogsbrukets, trädgårdsodlingens och livsmedelsproduktionens verksamhetsbetingelser samt livsmedelssäkerheten och produkternas kvalitet. Lagen om skydd för växters sundhet gäller åtgärder som bekämpar skadegörare och hindrar skadegörarna från att spridas. Flera internationella avtal om växthälsa är bindande för Finland. Som medlem av Europeiska unionen är Finland skyldigt att samordna lagstiftningen om växters sundhet med gemenskapens lagstiftning. Vi har åtagit oss att följa FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations IPPC-direktiv. Även rekommendationerna från Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsområdet (EPPO) och WTO/SPS-avtalet måste beaktas i lagstiftningen. Avsikten med dessa handlingar är harmonisera begreppet skadegörare och de olika ländernas bestämmelser om bekämpning och spridning av skadegörare för att minska skadan för den internationella handeln. Livsmedelssäkerhetsverket svarar för övervakningen av växthälsan.

Strategier och arbetsgruppspromemorior

Den nationella växtskyddsstrategin 2004-2013

Nationell strategi för anpassning till klimatförändringen

Nationell lagstiftning

Lag om skydd för växters sundhet 702/2003 (konsoliderat 25.1.2013)

JSM:s beslut om villkoren för transport av skadegörare och deras värdväxter 13/96, ändr.s 18/98 , ändr 103/00

JSM:s förordning om skydd för växters sundhet 17/08, ändr. 3/09, ändr. 7/09, ändr. 17/09, ändr.22/09, ändr. 1/10, ändr. 14/10, ändr. 9/13, ändr. 13/13, ändr. 12/14, ändr. 13/14, ändr. 13/17, ändr. 1/18, ändr. 10/18, ändr. 5/19

JSM:s förordning om bekämpning av ljur ringröta på potatis 38/07, ändr. 14/15

JSM:s förordning om bekämpning av den sjukdomsalstrande organismen Ralstonia solanacearum 44/07, ändr 15/15

JSM:s förordning on bekämpning av potatiscystnematod 7/10

EU:s lagstiftning om växthälsa