Växthälsa

Målet med växtskyddsbestämmelserna är att skydda växter som används inom jord- och skogsbruket samt trädgårdsodlingen (till exempel spannmåls-, knöl- och trädgårdsväxter samt buskar och träd), växter på offentliga och privata grönområden (till exempel gatuträd, växter som planteras i offentliga eller privata trädgårdar) samt att samtidigt säkerställa den biologiska mångfalden och miljön genom att förhindra introduktion och spridning av växtskadegörare. 

Unionens förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare (2016/2031) och förordning om offentlig kontroll (2017/625) har tillämpats sedan den 14 december 2019. Syftet med förordningen om skyddsåtgärder är att bekämpa skadegörare som utgör en växtskyddsrisk och som riskerar att tas in till unionens territorium och att genomföra åtgärder för att minska och förhindra växtskyddsriskerna genom enhetlig kontroll. Den nationella växtskyddslagen kompletterar unionens förordning om skyddsåtgärder och förordning om offentlig kontroll. I växtskyddslagen finns bestämmelser om behöriga myndigheter och deras uppgifter samt om straff för överträdelser av bestämmelserna. Därtill kan nationella åtgärder vidtas för att förhindra spridning av andra skadegörare än de som inte permanent förekommer i Finland och som inte är reglerade enligt EU-förordningen. Bestämmelser om makroorganismer som används för biologisk bekämpning och pollinering finns i växtskyddslagen (1110/2019) och i jord- och skogsbruksministeriets förordning  om marknadsföring, användning och import av makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering (1300/2019).

Nationell lagstiftning

Lag om skydd för växters sundhet 1110/2019

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/2031 av den 26 oktober 2016 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1582896396907&uri=CELEX:32016R2031)

Kommissionens delegerade förordningar:

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/827 av den 13 mars 2019 om de kriterier som ska uppfyllas av yrkesmässiga aktörer för att uppfylla villkoren i artikel 89.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 och förfaranden för att säkerställa att dessa kriterier uppfylls

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/829 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare om att bemyndiga medlemsstaterna att föreskriva tillfälliga undantag med avseende på officiell testning, vetenskapliga ändamål eller utbildningsändamål, försök, sorturval eller förädling

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1702 av den 1 augusti 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 genom upprättande av en förteckning över prioriterade skadegörare

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1456 
av den 10 juni 2022 om undantag från artikel 43.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller importvillkor för införsel till unionen av träemballage i form av ammunitionslådor med ursprung i Förenta staterna, under kontroll av Förenta staternas försvarsministerium, vilka har tillverkats före den 1 september 2007

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2404 
av den 14 september 2022 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 genom fastställande av närmare bestämmelser om inventeringar av karantänskadegörare för skyddad zon och om upphävande av kommissionens direktiv 92/70/EEG
 

Kommissionens genomförandeförordningar:

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2313 av den 13 december 2017 om fastställande av formatspecifikationer för växtpasset för förflyttning inom unionens territorium och växtpasset för införsel till och förflyttning inom en skyddad zon

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2018 av den 18 december 2018 om fastställande av särskilda regler för det förfarande som ska tillämpas för att genomföra riskvärderingen av högriskväxter, högriskväxtprodukter och andra högriskföremål i den mening som avses i artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019 av den 18 december 2018 om upprättande av en preliminär förteckning över högriskväxter, högriskväxtprodukter och andra högriskföremål i den mening som avses i artikel 42 i förordning (EU) 2016/2031 och en förteckning över växter för vilka sundhetscertifikat inte krävs för införsel till unionen i den mening som avses i artikel 73 i den förordningen

Ändringar:

 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1214 av den 21 augusti 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019 vad gäller trä av Ulmus L. och vissa växter för plantering av Albizia julibrissin Durazzini och Robinia pseudoacacia L. med ursprung i Israel
   
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1213 av den 21 augusti 2020 om växtskyddsåtgärder för införsel till unionen av vissa växter, växtprodukter och andra föremål som strukits från bilagan till genomförandeförordning (EU) 2018/2019
   
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/419 av den 9 mars 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019 vad gäller vissa växter för plantering av Jasminum polyanthum Franchet med ursprung i Israel, om anpassning av KN-nummer för Ullucus tuberosus samt om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/1213 vad gäller växtskyddsåtgärder för införsel av dessa växter för plantering till unionens territorium
   
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1362 av den 30 september 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/1213 vad gäller växtskyddsåtgärder för införsel till unionen av vissa växter för plantering av Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg och Acer shirasawanum Koidzumi med ursprung i Nya Zeeland
   
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1361 av den 30 september 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019 vad gäller vissa växter för plantering av Malus domestica med ursprung i Serbien samt vissa växter för plantering av Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg och Acer shirasawanum Koidzumi med ursprung i Nya Zeeland
   
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/490 av den den 25 mars 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019 vad gäller vissa växter för plantering av Juglans regia L., Nerium oleander L. och Robinia pseudoacacia L. med ursprung i Turkiet, och om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/1213 vad gäller växtskyddsåtgärder för införsel av dessa växter för plantering till unionens territorium
   
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/230 av den 18 februari 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019 vad gäller växter för plantering av Corylus avellana L. och Corylus colurna L. med ursprung i Serbien
   
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/853 av den 31 maj 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019 och genomförandeförordning (EU) 2019/2072 vad gäller frukter av Momordica charantia L. med ursprung i Honduras, Mexiko, Sri Lanka och Thailand
   
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1309 av den 26 juli 2022 om ändring och rättelse av genomförandeförordning (EU) 2018/2019 vad gäller vissa växter för plantering av Malus domestica med ursprung i Ukraina och Serbien
   
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1404 av den 16 augusti 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019 vad gäller vissa växter för plantering av Lonicera L. med ursprung i Turkiet och vissa växter för plantering av Malus domestica med ursprung i Moldavien
   
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1916 av den 7 oktober 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019 vad gäller vissa växter för plantering av Juglans regia L. med ursprung i Moldavien
   
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1942 av den 13 oktober 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019 vad gäller vissa växter för plantering av Jasminum polyanthum Franchet med ursprung i Uganda, om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/1213 vad gäller växtskyddsåtgärder för införsel av dessa växter för plantering till unionens territorium samt om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2020/1213 vad gäller växtskyddsåtgärder för införsel av vissa växter för plantering av Jasminum polyanthum Franchet med ursprung i Israel till unionens territorium

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/530 av den 27 mars 2019 om utseende av Europeiska unionens referenslaboratorier för växtskadegörare när det gäller insekter och kvalster, nematoder, bakterier, svampar och algsvampar samt virus, viroider och fytoplasma

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 av den 30 september 2019 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen) (Text av betydelse för EES)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2072 av den 28 november 2019 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare, och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 690/2008 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2019

Ändringar:

 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/918 av den 1 juli 2020 om undantag från genomförandeförordning (EU) 2019/2072 vad gäller kraven för införsel till unionen av trä av ask med ursprung i eller bearbetat i Kanada
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1002 av den 9 juli 2020 om undantag från genomförandeförordning (EU) 2019/2072 vad gäller kraven för införsel till unionen av trä av ask med ursprung i eller bearbetat i Förenta staterna
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1217 av den 25 augusti 2020 om undantag från genomförandeförordning (EU) 2019/2072 vad gäller införsel till unionen av växter för plantering med naturlig eller artificiell dvärgväxt av Chamaecyparis Spach, Juniperus L. och vissa arter av Pinus L. med ursprung i Japan, och om upphävande av beslut 2002/887/EG
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1825 av den 2 december 2020 om ändring av artiklarna 7 och 8 i genomförandeförordning (EU) 2019/2072 vad gäller tillfälliga åtgärder för införsel till eller förflyttning inom unionens territorium av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål
   
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/759 av den 7 maj 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/2072 vad gäller undantagen från kravet på växtpass, status i Italien, Irland, Litauen, Slovenien och Slovakien eller vissa områden i dessa som skyddade zoner, och hänvisningen till en skyddad zon i Portugal
   
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/901 av den 3 juni 2021 om rättelse av den svenska språkversionen av genomförandeförordning (EU) 2019/2072 om fastställande av enhetliga villkor för genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 vad gäller skyddsåtgärder mot växtskadegörare
   
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/853 av den 31 maj 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019 och genomförandeförordning (EU) 2019/2072 vad gäller frukter av Momordica charantia L. med ursprung i Honduras, Mexiko, Sri Lanka och Thailand
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/959 av den 16 juni 2022 om ändring av bilaga VII till genomförandeförordning (EU) 2019/2072 vad gäller krav för införsel till unionen av vissa frukter av Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus persica (L.) Batsch och Punica granatum L.​​​​​​​

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2148 av den 13 december 2019 om särskilda regler för frisläppande av växter, växtprodukter och andra föremål ur karantänstationer och inneslutningsanläggningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/178 av den 31 januari 2020 om presentation av information för resenärer som anländer från tredjeländer, användare av posttjänster och vissa yrkesmässiga aktörer när det gäller förbud mot införsel av växter, växtprodukter och andra föremål till unionens territorium i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031

Muutos 2020/178:

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/680 av den 27 april 2022
om ändring av informationen i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2020/178 genom införande av Förenade kungariket (Nordirland) som ursprung varifrån det inte krävs något sundhetscertifikat för införsel av växter, frukter, grönsaker, blommor eller fröer till unionen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1231 av den 27 augusti 2020 om formatet på och anvisningarna för de årliga rapporter om resultaten av inventeringarna och om formatet på de fleråriga inventeringsprogram och de praktiska arrangemang som föreskrivs i artikel 22 respektive 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1770 av den 26 november 2020 om typer och arter av växter för plantering som inte är undantagna från kravet på spårbarhetskod för växtpass enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 och om upphävande av kommissionens direktiv 92/105/EEG

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1192 av den 11 juli 2022
om åtgärder för att utrota och förhindra spridning av Globodera pallida (Stone) Behrens och Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1193 av den 11 juli 2022
om åtgärder för att utrota och förhindra spridning av Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1194 av den 11 juli 2022
om åtgärder för att utrota och förhindra spridning av Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1195 av den 11 juli 2022
om åtgärder för att utrota och förhindra spridning av Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1659 av den 27 september 2022
om likvärdiga krav för införsel till unionen av frukter av Citrus sinensis Pers. med ursprung i Israel med hänsyn till de risker som Thaumatotibia leucotreta utgör

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1941 av den 13 oktober 2022
om förbud mot introduktion, förflyttning, innehav, uppförökning eller frisläppande av vissa skadegörare enligt artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)Text av betydelse för EES. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1582638417738&uri=CELEX:32017R0625)

Kommissionens delegerade förordningar:

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/631 av den 7 februari 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom inrättande av EU-referenslaboratorier för växtskadegörare

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1012 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom undantag från bestämmelserna om utseende av kontrollställen och från minimikraven för gränskontrollstationer (Text av betydelse för EES.)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1602 av den 23 april 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller det gemensamma hälsodokument för införsel som ska åtfölja sändningar av djur och varor till deras destination (Text av betydelse för EES.)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2074 av den 23 september 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av sändningar av vissa djur och varor med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland (Text av betydelse för EES)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2125 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om utförandet av särskild offentlig kontroll av träförpackningsmaterial, anmälan av vissa sändningar och åtgärder som ska vidtas vid bristande efterlevnad

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2122 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller vissa kategorier av djur och varor som är undantagna från offentlig kontroll vid gränskontrollstationer, särskild kontroll av passagerares personliga bagage och små sändningar av varor som sänds till fysiska personer och som inte är avsedda att släppas ut på marknaden och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (Text av betydelse för EES)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2123 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om i vilka fall och på vilka villkor identitetskontroll och fysisk kontroll av vissa varor får utföras vid kontrollställen och dokumentkontroll får utföras någon annanstans än vid gränskontrollstationer (Text av betydelse för EES)

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2124 av den 10 oktober 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser för offentlig kontroll av sändningar av djur och varor i transitering, omlastning och vidaretransport genom unionen samt om ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 798/2008, (EG) nr 1251/2008, (EG) nr 119/2009, (EU) nr 206/2010, (EU) nr 605/2010, (EU) nr 142/2011 och (EU) nr 28/2012, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/759 och kommissionens beslut 2007/777/EG (Text av betydelse för EES)

 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1353 av den 17 maj 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller i vilka fall och på vilka villkor behöriga myndigheter får utse officiella laboratorier som inte uppfyller villkoren för alla de metoder som de använder vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

Kommissionens genomförandeförordningar:

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/66 av den 16 januari 2019 om bestämmelser om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av växter, växtprodukter och andra föremål för att verifiera efterlevnaden av de unionsbestämmelser om skyddsåtgärder mot växtskadegörare som är tillämpliga på sådana varor

Ändring: 

 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/887 av den 26 juni 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/66 vad gäller kontroller efter import av växter för plantering

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1013 av den 16 april 2019 om förhandsanmälan av sändningar av vissa kategorier av djur och varor som förs in i unionen (Text av betydelse för EES.)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/723 av den 2 maj 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller den standardiserade förlaga som ska användas i medlemsstaternas årliga rapporter (Text av betydelse för EES.)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1014 av den 12 juni 2019 om fastställande av närmare bestämmelser om minimikrav för gränskontrollstationer, inklusive kontrollcentrum, och om det format, de kategorier och de förkortningar som ska användas för att förteckna gränskontrollstationer och kontrollställen (Text av betydelse för EES.)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/530 av den 27 mars 2019 om utseende av Europeiska unionens referenslaboratorier för växtskadegörare när det gäller insekter och kvalster, nematoder, bakterier, svampar och algsvampar samt virus, viroider och fytoplasma

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 av den 30 september 2019 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen) (Text av betydelse för EES)

Ändring:

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/547 av den 29 mars 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1715 vad gäller förfaranden för inrättande och användning av Adis och Europhyt, utfärdande av elektroniska djurhälsointyg, officiella intyg, kombinerade djurhälsointyg/officiella intyg och handelsdokument, användning av elektroniska underskrifter och driften av Traces samt om upphävande av beslut 97/152/EG

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2130 av den 25 november 2019 om fastställande av närmare bestämmelser om de åtgärder som ska vidtas under och efter dokumentkontroller, identitetskontroller och fysisk kontroller av djur och varor som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontrollstationer (Text av betydelse för EES)

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/127 av den 3 februari 2021 om fastställande av kraven för införsel till unionens territorium av träemballage för transport av vissa varor med ursprung i vissa tredjeländer och för växtskyddskontroller av sådant material, samt om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2018/1137

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/2389 av den 7 december 2022
om fastställande av bestämmelser för enhetlig tillämpning av frekvenser för identitetskontroller och fysiska kontroller av sändningar av växter, växtprodukter och andra föremål som förs in i unionen

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/690 av den 28 april 2021 om inrättande av ett program för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, området för växter, djur, livsmedel och foder och europeisk statistik (programmet för den inre marknaden) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014 och (EU) nr 652/2014