Skador på ren

Anmälan om skada på ren orsakade av stora rovdjur ska göras till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Renbeteslaget ska markera skadeplatsen i terrängen och ta de döda renarnas båda öron i förvar.

Skada på ren kan ersättas till högst ett belopp som motsvarar en och en halv gång det gängse värdet av en ren som dödats av ett stort rovdjur eller som avlivats på grund av skada som orsakats av ett stort rovdjur. Ersättningen för renskada betalas till renägaren eller, om ägaren är okänd, till renbeteslaget.

Till renbeteslaget kan för vidarefördelning till renägarna på kalkylerade grunder betalas ersättning för tiden mellan kalvningen och den sista november för renkalvar som försvunnit på grund av skador som orsakats av stora rovdjur (ersättning för försvunna kalvar). För exceptionellt stora skador på ren kan betalas särskild ersättning. De renbeteslag som är berättigade till ersättning fastställs med Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsbeslut.

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet ska vid behov ordna en terrängundersökning på skadeplatsen.

Skador på ren orsakade av stora rovdjur under 2010-talet, diagram