Andfåglar äter sig mätta på rastplatser före höstflytten

Delprojektet SOTKA-rastplatser ska skapa ett nätverk av rastplatser längs viktiga flyttvägar.

Rastplatserna är viktiga på hösten så att jakten som börjar samtidigt överallt inte får änderna att bege sig på flytt för tidigt. På en bra rastplats finns det rikligt med föda för att änderna ska kunna äta sig mätta före flytten.

I praktiken kan man till exempel börja jakten senare eller delvis fridlysa områden, antingen tidsmässigt eller lokalt.

Med projektfinansieringen kan man också i stället för rastplatser anlägga våtmarker i närområdet.

Samarbetet mellan Finlands Jägarförbund och Birdlife Finland har en nyckelroll i utvecklingen av rastplatserna.