Viltförvaltning

Den högsta ledningen och övervakningen av jakt och viltvård hör till jord- och skogsbruksministeriet som ansvarar bl.a. för beredningen av lagstiftningen om jakt och beslutar om de högsta gränserna, områdena och de tidsmässiga begränsningarna för tillståndspliktig jakt på vissa vilt genom förordningar. Ministeriet styr och har tillsyn över Finlands viltcentral och den offentliga viltkoncernen samt utser det nationella viltrådets medlemmar och regionala viltråd.  

Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna

Finlands viltcentral är en nationell utvecklings- och sakkunnigorganisation inom vilthushållning som arbetar för en hållbar vilthushållning, stödjer jaktvårdsföreningarnas verksamhet samt sköter de offentliga förvaltningsuppgifter som enligt lag hör till den. Lokala enheter inom viltförvaltningen är jaktvårdsföreningarna som lyder under Finlands viltcentral.

Viltråd

Viltrådet är ett strategiskt organ som stödjer den nationella viltpolitiken. Dess uppgift är att hantera frågor kring vilthushållningen. Viltråden ökar det öppna och interaktiva samarbetet mellan intressentgrupperna och samordningen av olika intressen på landsnivå. Den regionala viltpolitiken stöds av de regionala viltråden.

Viltforskning

Ett av Naturresursinstitutets delområden är att göra undersökningar och prov som gäller vilthushållningen. Naturresursinstitutet lyder under jord- och skogsbruksministeriet och om dess uppgifter föreskrivs i lagen om Naturresursinstitutet.

Den offentliga viltkoncernen

Viltförvaltningens samarbete intensifieras av den offentliga viltkoncernen som samlar ihop den offentliga sektorns viltvårdsaktörer. Till viltkoncernen hör jord- och skogsbruksministeriet, Finlands viltcentral, jaktvårdsföreningarna, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen (jakt- och fisketjänster) och Livsmedelsverket. Art- och livsmiljöspecifika förvaltningsplaner hör till koncernens viktigaste strategiska projekt.

 

Bilaga

Den lagstadgade jägarorganisationens förändringsprocess (2010) (på finska)

På andra webbsidor

Finlands viltcentral

Naturresursinstitutet LUKE

Nationella viltrådet

Jaktvårdsföreningarna

Viltförvaltningslagen