I Finland är största delen av den förnybara energin bioenergi

Med energi från förnybara energikällor avses energi från bränslen från skogsindustriella sidoströmmar och andra träbaserade bränslen, andra material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, biogas, den biologiskt nedbrytbara delen av återvinnings- och avfallsbränsle, vattenkraft, vindkraft, solenergi och jordvärme.

I Finland var andelen förnybar energi av den totala energianvändningen 40 procent år 2020. EU:s mål för förnybar energi fastställs i förhållande till den slutliga energianvändningen. När man räknar på det här sättet har andelen i Finland varit ca 3-5 procentenhet högre jämfört med den andel som räknas av den totala energianvändningen.

Enligt EU-målet ska andelen förnybara energikällor av slutanvändningen i Finland vara 38 procent före år 2020. År 2019 var denna andel 43 procent. I den nationella energi- och klimatstrategin för 2030 och i regeringsprogrammet ingår målet att öka användningen av förnybar energi så att dess andel av den slutgiltiga energianvändningen stiger till över 50 procent under 2020-talet.

Träbaserade bränslen den viktigaste bioenergikällan i Finland

Särskilt bioenergi har en viktig roll i produktion av förnybar energi. Den viktigaste bioenergikällan är träbaserade råvaror som också är vår största enskilda energikälla, det vill säga att andelen av dessa råvaror av totalanvändningen av energi är större än användningen av olja eller kol. År 2020 uppgick andelen träbaserade råvaror av den totala energianvändningen till 28 procent.

Träförädlingsindustrins biprodukter, det vill säga svartlut, bark och sågspån, har redan länge använts för alstring av energi. Under de senaste åren har man använt allt mer också skogsflis för produktion av energi. Hushållen använder också stora mängder ved och träpelletar. Många trävaruprodukter och träkonstruktioner kan till slut användas för produktion av energi.

Bioenergi fås också från bionedbrytbart avfall och sidoströmmar från lantbruket, samhällena och industrin. Torra cellulosahaltiga åkerbiomassor, såsom rörflen, halm och sorteringsavfall av spannmål, kan antingen förbrännas direkt eller blandas med andra råvaror. Även stallgödsel kan användas för produktion av energi till exempel genom förgasning till biogas. Biogas kan framställas från många olika biomassor genom rötning vid syrefria förhållanden. Även den biologiskt nedbrytbara delen av återvinnings- och avfallsbränslen räknas som bioenergi. Ur bland annat animalisk avfallsolja från fiskförädlingen eller rester från livsmedelsindustrin kan produceras energi. Allt som allt kan bioenergi produceras ur många olika biomassor på många olika sätt.

Målen för förnybar energi fastställs i den nationella energi- och klimatstrategin

Målen och metoderna för att öka produktionen av förnybar energi fastställs i nationella energi- och klimatstrategier. I 2021 Statsrådet bereder under ledning av arbets- och näringsministeriet en klimat- och energistrategi i enlighet med Sanna Marins regeringsprogram. Strategin bereds på ett samordnat sätt med den klimatpolitiska planen på medellång sikt. Den klimatpolitiska planen sam-ordnas av miljöministeriet och i den fastställs de nya politikåtgärderna inom den s.k. externa ansvarsfördelningssektorn i EU:s utsläppshandelssystem.

På vår webbplats
Energianvändning av trä
Hållbarhetskriterier för biomassa (EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor)

På andra webbplatser
Energi (Statistikcentralen)
Nationell energi- och klimatstrategi (TEM)
Förnybar energi (Motiva)
Eurostats statistik över förnybar energi
Bioenergiprojekt i Hankehaavi (på finska)