Finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt

Ministeriets anslag för gemensam forskning (Forskning och utveckling) anvisas särskilt för sådana forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt som stödjer planeringen, det förutseende arbetet, uppföljningen och utvärderingen av effekter i fråga om politiska åtgärder och lagstiftningsprojekt.


Gårdsbrukets utvecklingsfonds (Makera) forskningsanslag kan anvisas för sådan forskningsverksamhet som i vid utsträckning är till nytta för jordbruk och livsmedelsekonomin. Huvudvikten ligger i forskningen om näringarnas lönsamhet och utveckling av konkurrensförmåga på ett hållbart sätt. Ur Makera finansieras också renhushållningen och naturnäringarna samt forskningen om utvecklingsverksamheten inom skoltområdet samt landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt.

På andra webbplatser

Lagen om offentlig upphandling