FI SV EN

Den investerande gården

Särskilt en gård som planerar att investera i utvidgningen av verksamheten ska försöka undvika s.k. gårdsblindhet och utan fördomar utreda lösningar som avviker från den egna bekanta verksamhetsmodellen (se också gårdsbyggarens minneslista). När man har hittat den önskade lösningen och produktionsstorleken, är det dags att utreda investeringens effekt på gårdens lönsamhet med hjälp av en affärsplan. Denna plan ska med undantag av vissa investeringsobjekt bifogas till stödansökan. Planen är också ett viktigt verktyg för jordbrukaren när man utreder hur de olika investeringsalternativen påverkar gårdens lönsamhet och betalningsförmåga.

Investeringsstöd beviljas till gårdar som uppfyller de villkor som ställts för stödmottagare. I början av 2015 slopades kravet på att minst en fjärdedel av stödmottagarens inkomster ska komma från jordbruket. Detta förbättrar de branschövergripande gårdarnas och de gemensamma projektens möjligheter att få stöd. Likaså har den övre åldersgränsen för stödmottagaren slopats. Vem som fortsätter gårdsbruket är dock en viktig fråga vid planeringen av långvariga, stora investeringar.

Investeringsstödet beviljas antingen som bidrag, räntestödslån eller statsgaranti eller en kombination av dessa.

Från och med 2015 finansieras inte längre alla ansökningar som uppfyller stödvillkoren. Vid valet av ansökningar som stöds beaktas bl.a. gårdens och investeringens lönsamhet, djurens välbefinnande, frågor kring miljö och produktionshygien samt arbetarsäkerhet och arbetshälsa.

Noggrannare upplysningar om jordbrukets investeringsstöd och ansökan om det finns på adressen www.mavi.fi.

Mer information

Sanna Koivumäki, maatalousylitarkastaja 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162437