I Finland är största delen av den förnybara energin bioenergi

Med energi från förnybara energikällor avses energi från träbaserade råvaror, andra material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, biogas, den biologiskt nedbrytbara delen av återvinnings- och avfallsbränsle, vattenkraft, vindkraft, solenergi och jordvärme.

I Finland var andelen förnybar energi av den totala energianvändningen 37 procent år 2019. EU:s mål för förnybar energi fastställs i förhållande till den slutliga energianvändningen. När man räknar på det här sättet har andelen i Finland varit ca 3-5 procentenhet högre jämfört med den andel som räknas av den totala energianvändningen.

Enligt EU-målet ska andelen förnybara energikällor av slutanvändningen i Finland vara 38 procent före år 2020. År 2018 var denna andel ca 41 procent. Enligt det mål som Finland tagit in i regeringsprogrammet och energi- och klimatstrategin 2016 ska andelen förnybar energi stiga till över 50 procent på 2020-talet.

Träbaserade bränslen den viktigaste bioenergikällan i Finland

Särskilt bioenergi har en viktig roll i produktion av förnybar energi. Den viktigaste bioenergikällan är träbaserade råvaror som också är vår största enskilda energikälla, det vill säga att andelen av dessa råvaror av totalanvändningen av energi är större än användningen av olja eller kol. År 2019 uppgick andelen träbaserade råvaror av den totala energianvändningen till 28 procent.

Träförädlingsindustrins biprodukter, det vill säga svartlut, bark och sågspån, har redan länge använts för alstring av energi. Under de senaste åren har man använt allt mer också skogsflis för produktion av energi. Hushållen använder också stora mängder ved och träpelletar. Många trävaruprodukter och träkonstruktioner kan till slut användas för produktion av energi.

Torra cellulosahaltiga åkerbiomassor, såsom rörflen, halm och sorteringsavfall av spannmål, kan antingen förbrännas direkt eller blandas med andra råvaror. Även stallgödsel kan användas för produktion av energi till exempel genom förgasning till biogas. Biogas kan framställas från många olika biomassor genom rötning vid syrefria förhållanden. Även den biologiskt nedbrytbara delen av återvinnings- och avfallsbränslen räknas som bioenergi. Ur bland annat animalisk avfallsolja från fiskförädlingen eller rester från livsmedelsindustrin kan produceras energi. Allt som allt kan bioenergi produceras ur många olika biomassor på många olika sätt.

Målen för förnybar energi fastställs i den nationella energi- och klimatstrategin

Målen och metoderna för att öka produktionen av förnybar energi fastställs i nationella energi- och klimatstrategier. Den senaste strategin godkändes i november 2016. I september 2017 gavs ut en långsiktig klimatplan som gäller den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln - transporter, separat uppvärmning av byggnader, avfallshantering och jordbruk.

På vår webbplats
Energianvändning av trä
Hållbarhetskriterier för biomassa (EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor)

På andra webbplatser
Andelen förnybar energi 2019 (Statistikcentralen, preliminära uppgifter 17.4.2020)
Andelen förnybar energi 2018 (Statistikcentralen)
Nationell energi- och klimatstrategi (TEM)
Förnybar energi (Motiva)
Eurostats statistik över förnybar energi
Bioenergiprojekt i Hankehaavi (på finska)
EU-ländernas nationella handlingsplaner för energi från förnybara energikällor NREAP

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350