Minister

Jord- och skogsbruksministeriets politiska ledning verkar i nära samarbete med tjänstemännen. Målet är att de genomförda åtgärderna och de fattade besluten på bästa möjliga sätt främjar de uppställda målen och medborgarnas välbefinnande.

 

Jari Leppä har varit jord- och skogsbruksminister sedan maj 2017. Han bistås av  statssekreterare och specialmedarbetaren.

Ministers sekreterare:
Tiina Sahlberg-Kelly, tel. 0295 16 2242,
E-post förnamn.efternamn(at)mmm.fi [tiina.sahlberg-kelly]

Statssekreterare

Statssekreteraren bistår ministern i uppgifter som gäller politisk styrning och beredning av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern då det rör sig om att formulera politiska riktlinjer, koordinera olika frågor mellan ministerierna och samorda av ståndpunkter, genomföra regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt att sköta EU-uppdrag och andra internationella uppdrag..

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs statsekretare är Anni-Mari Vimpari.

 

Specialmedarbetaren

Ministerns specialmedarbetare bistår ministern i det praktiska genomförandet av tidtabellen och det överenskomna programmet. 

Ministerns specialmedarbetare Matias Kallio ansvarar för frågor som gäller jordbruk och livsmedel. Annukka Kimmo ansvarar för ministerns relationer till riksdagen och intressentgrupper samt pressrelationer. Teppo Säkkinen svarar de uppgifter som hör till förnybara naturtillgångar.

Matias Kallio
Tfn 050 471 4505
E-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [matias.kallio]
Annukka Kimmo
Annukka Kimmo
Tfn 050 478 0226
E-post: fornamn.efternamn(at)tem.fi [annukka.kimmo]
Erityisavustaja Teppo Säkkinen

Teppo Säkkinen
Tfn 050 516 2868
E-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [teppo.sakkinen]

Specialmedarbetarens sekreterarna

Specialmedarbetare Teppo Säkkinens och specialmedarbetare Annukka Kimmos sekreterare:
Tuula Hedlund, tfn. 0295 16 2371
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [tuula.hedlund]

Specialmedarbetare Matias Kallios sekreterare:
Tuire Jansson-Patiño, tfn  0295 16 2355, 
e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [tuire.jansson-patino]