Stöd till naturvårdande skötsel av ekonomiskogar

Det är möjligt att få stöd för kostnader som föranleds av bevarandet av värdefulla naturobjekt och för kostnader eller inkomstbortfall som beror på skötsel eller restaurering av naturobjekt. Avtal om miljöstöd ingås i första hand för att bevara särdrag hos sådana särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen, men avtal kan även ingås i fråga om objekt som uppfyller METSO-kriterierna. Avtalen ingås för en period på 10 år och markägaren förbinder sig att bevara skogarnas biologiska mångfald på ett visst område och förbinder sig att inte vidta skogsbruksåtgärder utan skogscentralens samtycke.

Projekt för vård av skogsnaturen kan till exempel ha att göra med arbeten för vård och iståndsättning av livsmiljöer i skog och torvmark som är viktiga för mångfalden. Dessutom kan man finansiera sådan hyggesbränning som främjar mångfalden. Även samprojekt där flera gårdar deltar kan finansieras. Projekten för vård av skogsnaturen ska ha stor regional betydelse.
 

På vår webbplats

Incitamentsystemet för skogsbruket ändras (JMS Pressmeddelande 19.9.2022)
Regeringsproposition om temporärt incitamentsystem för skogsbruket på remiss (JMS Pressmeddelande 5.7.2022)

På andra webbplatser

Lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket (71/2023)
Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)
Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015)
Naturvård och skydd av skogar (Finlands skogscentral)

Mer information

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162190   E-postadress: