Stöd för vård av naturen i ekonomiskogar

Miljöstöd kan fås för att täcka kostnaderna för eller förlusten av inkomster till följd av att värdefulla naturobjekt bevaras, vårdas eller återställs. Miljöstödsavtal ingås i första hand för att bevara särdragen i särskilt viktiga livsmiljöer, om vilka föreskrivs i skogslagen. Avtalen ingås för tio år och markägaren förbinder sig att inom ett visst område bevara skogarnas biologiska mångfald och att inte vidta några skogsbruksåtgärder inom området utan skogscentralens samtycke.

Projekt för vård av skogsnaturen kan hänföra sig till exempel till skötsel- och iståndsättningsarbeten och landskapsvård i skogs- och torvmark som livsmiljöer, vilka är viktiga med tanke på mångfalden. Vidare kan man finanisera hyggesbränning och utrotning av främmande arter för att främja mångfalden. Också samprojekt mellan flera fastigheter kan finansieras. Projekten för vård av skogsnaturen ska vara regionalt betydande.

På vår webbplats

Regeringsproposition om temporärt incitamentsystem för skogsbruket på remiss (JMS Pressmeddelande 5.7.2022)

På andra webbplatser

Temporär lag om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015)
Statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015)
Naturvård och skydd av skogar (Finlands skogscentral)

Mer information

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162190