Det globala handlingsprogrammet för hållbar utveckling inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Förenta nationerna (FN) har fastställt 17 mål för hållbar utveckling (SDG), vilka ska uppnås före 2030. I Agenda 2030-programmet framhävs att sätten för genomförandet är lika viktiga som själva målen. I handlingsprogrammet efterfrågas ett mångsidigt samarbete och partnerskap mellan olika länder och mellan olika aktörer och medborgare, ett aktivt informations- och erfarenhetsutbyte, spridning av bästa praxis och en konsekvent politik. 

Verksamheten inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde utgår från FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals). Hållbar utveckling främjas på ett övergripande sätt så att den ekonomiska, sociala, ekologiska och kulturella hållbarheten bildar en balanserad helhet. Idén med de globala målen för hållbar utveckling är att göra världen till en bättre plats för oss alla. Vi kan uppnå det här genom att bättre samordna samhälleliga aspekter med miljö- och ekonomiaspekter.

Förvaltningsområdets uppgift: skapa och utveckla ett ansvarsfullt livsmedelssystem och en hållbar naturresursekonomi

Bakomliggande förändringar: klimatförändringarna, den snabba tekniska utvecklingen, konkurrensen om sinande naturresurser, den globala ekonomiska omvälvningen, förändrade värderingar och attityder, förändringarna i befolkningsstrukturen och urbaniseringen

Hållbara lösningar behövs för att vi med hjälp av bioekonomi och cirkulär ekonomi ska kunna minska användningen av icke-förnybara råvaror och energi, trygga tillgången till ren mat och rent vatten och främja en diversifierad företagsverksamhet och en framgångsrik landsbygd.

 

Sektorsövergripande samarbete 

Alla mål för hållbar utveckling är kopplade till varandra. Särskilt många kopplingar finns mellan de mål som gäller vatten, mat, energi och skog. JSM ser till helheten och strävar efter att ta fram åtgärder med synergieffekter och undvika åtgärder med negativa konsekvenser för andra mål. Åtgärder som gäller mat, skog, energi och vatten inverkar på varandra antingen direkt eller indirekt. Nexusstrategin ger möjlighet att beakta de ömsesidiga kopplingarna på ett integrerat sätt, vilket hjälper att ta fram hållbara naturresursekonomiska lösningar.

Finland har många verksamheter och strukturer som man kan bygga genomförandet av programmet på. Genomförandet kräver dock nya tag och nya metoder, eftersom de utmaningar som den hållbara utvecklingen innebär inte kan tacklas enbart med gamla metoder. Den offentliga finansieringen räcker inte för de åtgärder och investeringar som krävs för att tackla de globala hållbarhetsutmaningarna. Kärntanken i handlingsprogrammet är i fråga om såväl finansieringen som andra teman att de globala utmaningarna är beroende av varandra och att lösningarna ska vara övergripande.

 

Mer om Agenda 2030