Beredning av den gemensamma jordbrukspolitiken på nationell nivå 

 

Den gemensamma jordbrukspolitiken har genomgått flera förändringar. Beredningen av den följande reformen har redan börjat. Reformen förväntas träda i kraft vid ingången av 2021.


Reformen fokuserar i synnerhet på bekämpning av och anpassning till klimatförändringen, djurens välbefinnande och etablering av nya jordbrukare i branschen. Att se till att jordbrukare har regelbunden inkomst samt att landsbygden och riskhanteringen utvecklas hör också till reformens fokusområden.


Ministeriet har tillsatt fyra arbetsgrupper för att ta fram en strategisk plan om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) under den nya budgetperioden (2021-2027). Planen bottnar i EU-målen. För olika intressegrupper kommer att ordnas breda samråd. De frågor som rör Åland ska behandlas i en särskild arbetsgrupp.


I CAP-planen ingår landsbygdsprogram, direkta stöd och delvis jordbrukets marknadsstöd. Om CAP-planens innehåll beslutar statsrådet och i EU godkänns Finlands plan av kommissionen. CAP-planen innehåller jordbruks- och landsbygdspolitikens mål samt åtgärderna för att uppnå målen.


Arbetsgrupperna ska arbeta fram förslag till åtgärder för utveckling av jordbruksproduktionen, marknaden och landsbygden samt till förvaltning av dessa åtgärder. Arbetsgruppernas förslag behandlas i CAP27-strategigruppen som leds av jord- och skogsbruksministeriet.


Ministeriet vill göra intressegrupperna delaktiga på bred front. Utöver arbetsgruppsmöten ordnar ministeriet  workshoppar och informationsmöten för intressegrupperna. På detta sätt fås det material till beredningsarbetet.

Mer information