Mer information

FI SV

Satsningar på miljö- och klimatåtgärder

 

Fögröningsstöd

En ny stödform som främjar hållbar matproduktion är förgröningsstödet. Syftet med stödet är att stöda miljö- och klimatvänlig jordbrukspraxis, göra odlingen mångsidigare, bevara permanenta vallar och öka gårdarnas ekologiska arealer. För gårdar som bedriver ekologisk produktion eller i huvudsak vallproduktion har delvis eller helt beviljats befrielse från förgröningsåtgärder. Gårdar som ligger i Egentliga Finlands, Nylands och Ålands landskap ska ha ekologisk areal. Gårdar i andra landskap behöver inte följa kravet på ekologisk areal, eftersom de har kunnat få en befrielse från kravet på grund av deras stora skogsareal. Syftet med den nationella tillämpningen av förgröningsstödet är att skapa en balanserad helhet som främjar jordbruksmiljöns tillstånd men begränsar inte orimligt förutsättningarna för matproduktion.

Miljöersättningar

Namnet på miljöstödet som ingår i landsbygdsprogrammet ändras till miljöersättning. Den beaktar ännu noggrannare regionala och skiftesvisa förhållanden. Den största delen av åtgärderna inkluderas i miljöförbindelsen som skiftesvisa åtgärder, då endast några åtgärder leder till avtal. En del av de åtgärder som anknyter till vattenskydd inriktas som mer krävande på sådana områden där minskningen av jordbrukets belastning är av särskilt stor betydelse.

Av de bekanta åtgärderna bevaras flera, men villkoren specificeras och effektiviseras. Till miljöförbindelser hör i fortsättningen en balanserad användning av näringar och skyddszoner som åtgärd för hela gården. Av de skiftesvisa åtgärderna kan jordbrukaren välja mellan placering av flytgödsel, hantering av avrinningsvatten, skyddszoner, fleråriga miljövallar, naturvårdsvallar eller växttäcke på åkrarna vintertid. Genom åtgärden åkernaturens mångfald främjas odlingen av fånggrödor, gröngödslingsvallar, saneringsgrödor och mångfaldsåkrar per skifte. En ny skiftesvis åtgärd är återvinning av näringsämnen

och organiska ämnen. För trådgärdsväxter finns följande åtgärder tillgängliga: minskad gödsling, användning av organiskt täcke och utnyttjande av alternativa växtskyddsmetoder. Förbindelsen gäller i fem år. Kravet på minimiåkerareal växer till fem hektar, för trädgårdsväxter till en hektar.

Om vård av våtmarker, vård av jordbruksnaturens mångfald och landskap, tran-, gås- och svanåkrar samt uppfödning av ursprungsraser ingås femåriga specialstödsavtal. Ingående av avtal förutsätter inte att en förbindelse ska göras.

Förutom dessa åtgärder kan miljöersättning betalas för upprätthållande av jordbrukets genresurser, såsom odling av ursprungsväxter, deras säkerhetssamlingar samt bevarande av ursprungsrasernas genetiska arv.

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion utvecklas genom landsbygdsprogrammets investerings-, företags- och projektstöd samt miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion i syfte att öka produktionen så att den motsvarar efterfrågan. Målet är att arealen ska växa till 20 procent av åkerarealen under programperioden.

Ekologisk produktion och husdjursproduktion stöds som egna femåriga förbindelseåtgärder som inte förutsätter en miljöersättningsförbindelse. Med avvikelse från det tidigare kan en förbindelse om frilandsgrönsaker göras också för en del av gårdens skiften. Beviljande av ersättning för ekologisk husdjursproduktion förutsätter att antalet husdjur på gården är minst 0,3 djurenheter per hektar.

Investeringar för mångfaldens och vattnens bästa

Anläggning av våtmarker främjar vattenskyddet och jordbruksnaturens mångfald. Dessa eftersträvas också genom att stöda inledande röjning och inhägning av vårdbiotoper och naturbeten. Åtgärderna är en del av landsbygdsprogrammets investeringsåtgärd som också innehåller andra möjligheter som stödjer gårdens konkurrensförmåga och miljöarbete.

Under den nya programperioden satsar man på förbättringen av miljöarbetet också med hjälp av investeringsstöd. Ett särskilt mål är att effektivare utnyttja näringsämnen genom att stödja byggandet av processapparater för gödsel och gödselstäder. Stöden för täckdikning och regleringstäckdikning siktar på förbättring av både åkermarkens struktur och vattenekonomin och näringskretsloppet. Anläggning av våtmarker främjar vattenskyddet och jordbruksnaturens mångfald, som också eftersträvas genom att stöda inledande röjning och inhägning av vårdbiotoper och naturbeten.

De kompletterande villkoren har en stark miljögrund

Grunden för miljö- och klimatåtgärderna i jordbrukarstöden utgörs av de s.k. kompletterande villkoren. De är villkoren för nästan alla jordbrukarstöd. De kompletterande villkoren innefattar kraven på bra jordbruk och miljö samt lagstadgade vårdkrav. I de lagstadgade vårdkraven ingår villkor för vattenskydd och naturens mångfald samt folkhälsa, växt- och djurhälsa samt skötsel av djurens välbefinnande. Kraven på bra jordbruk och miljö betyder bl.a. åtgärder som anknyter till bevarandet av organiskt material och landskapsegenskaper.

>

Mer information

Birgitta Vainio-Mattila, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, marknadsenheten Telefon:0295162346   E-postadress: