FI SV EN

Gödselfabrikat

Syftet med lagen om gödselfabrikat (539/2006) är att de gödselfabrikat som släpps ut på den finska marknaden är säkra och högkvalitativa och lämpar sig för växtproduktion. Vidare ska lagen främja användningen av biprodukter som lämpar sig som gödselfabrikat i sådana fall de inte orsakar fara eller risk för människor, djur, växter eller miljö och då de har positiva effekter på växters tillväxt.

Av EU-länderna har Finland de suraste markerna och vattendragen. På grund av de exceptionella mark- och vattenmiljöerna ska man fästa särskild vikt vid hantering och minskning av miljörisker. Ett viktigt led i detta arbete är att de gödselfabrikat som används inom jordbruket, trädgårdsproduktionen, anläggandet av grönområden, landskapsarkitekturen och skogsbruket är säkra och högkvalitativa, dvs. bland annat halterna av tungmetaller är låga.

Till gödselfabrikat hör följande typer:

  • gödselmedel
  • kalkningsmedel
  • jordförbättringsmedel
  • växtunderlag
  • mikrobpreparat

Alla gödselfabrikat som släpps ut på den finska marknaden eller importeras till Finland måste finnas upptagna antingen på den nationella förteckningen över typbeteckningar på gödselfabrikat (Livsmedelsverkets föreskrift) eller på förteckningen över EG-gödselmedel (2003/2003, bilaga I). Gödselfabrikat som finns på marknaden i en annan EU-medlemsstat får släppas ut på marknaden i Finland också på grundval av så kallat ömsesidigt erkännande.

I Finland övervakas gödselfabrikaten av Livsmedelsverket. 


Inhemsk lagstiftning

Lag om gödselmedel 711/2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat 24/11

Ändring 12/12
Ändring 7/13
Ändring 21/15
Ändring 5/16
Ändring 12/15
Ändring 12/18

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat, 11/12

Ändring 13/15
Ändring 22/15

Lag om animaliska biprodukter 517/2015 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter 783/2015 

Lag om tillsyn över ekologisk produktion 294/2015 
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion 454/2015

Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling 1250/2014 

EU:s lagstiftning om gödelsefabrikat
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009  om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande av förordning (EG) nr 2003/2003

2006/348/EG: Kommissionens beslut av 3 januari 2006 om de nationella bestämmelser som anmälts av Republiken Finland enligt artikel 95.4 i EG-fördraget beträffande högsta tillåtna kadmiumhalt i gödselmedel [delgivet med nr K(2005) 5542] (Text av betydelse för EES)

Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter).

Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen.

Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket

Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket

Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande avförordning (EG) nr 2003/2003

Mer information

Titta Berlin, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, Enheten för djurhälsa och växtskydd 0295162026