Gödselfabrikat

Syftet med lagen om gödselfabrikat (539/2006) är att de gödselfabrikat som släpps ut på den finska marknaden är säkra och högkvalitativa och lämpar sig för växtproduktion. Vidare ska lagen främja användningen av biprodukter som lämpar sig som gödselfabrikat i sådana fall de inte orsakar fara eller risk för människor, djur, växter eller miljö och då de har positiva effekter på växters tillväxt.

Av EU-länderna har Finland de suraste markerna och vattendragen. På grund av de exceptionella mark- och vattenmiljöerna ska man fästa särskild vikt vid hantering och minskning av miljörisker. Ett viktigt led i detta arbete är att de gödselfabrikat som används inom jordbruket, trädgårdsproduktionen, anläggandet av grönområden, landskapsarkitekturen och skogsbruket är säkra och högkvalitativa, dvs. bland annat halterna av tungmetaller är låga.

Till gödselfabrikat hör följande typbeteckningar:

  • gödselmedel
  • kalkningsmedel
  • jordförbättringsmedel
  • växtunderlag
  • mikrobpreparat

Alla gödselfabrikat som släpps ut på den finska marknaden eller importeras till Finland måste finnas upptagna antingen på den nationella förteckningen över typbeteckningar på gödselfabrikat (JSMf 12/07, bilaga I) eller på förteckningen över EG-gödselmedel (2003/2003, bilaga I).

Arbetsgruppen för utarbetning av en framtidsöversikt för gödselfabrikatsektorn för åren 2009-2013, tillsatt av jord- och skogsbruksministeriet, blev färdig med sitt arbete i slutet av år 2008. Översikten är myndigheternas, forskningens och branschaktörernas ställningstagande till prioriteringar, mål och åtgärder inom gödselfabrikatsektorn.

I Finland övervakas gödselfabrikaten av Livsmedelssäkerhetsverket. (Evira).


Inhemsk lagstiftning

Lag om gödselfabrikat 539/2006

Ändring 1498/2009
Ändring 340/2010

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat 24/11

Ändring 12/12
Ändring 7/13
Ändring 5/16
Ändring 12/15
Ändring 12/18

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat, 11/12

Ändring 13/15

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över aktörer som bearbetar vissa animaliska biprodukter och därav framställda produkter och om användning av vissa biprodukter, JSMf 1193/2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om insamling, transport och bortskaffande av animaliska biprodukter och därav framställda produkter, JSMf 1192/2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter, JSMf 108/2012

Jord- och skogasbruksministeriet förordning (12/15) om ändring av jord- och skogasbruksministeriets förordning om gödselfabrikat, JSMf 600/2015

Jord- och skogasbruksministeriet förordning (13/15) om upphävande av 12 § 5 mom. i jord- och skogasbruksministeriets förordning om utövande och tillsyn av verksamhet gällande gödselfabrikat, JSMf 601/2015

 

EU:s lagstiftning om gödelsefabrikat

Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel

Ändring 1257/2014

Kommissionens förordning (EG) nr 2076/2004 av den 3 december 2004 om anpassning för första gången av bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel (EDDHSA och trippelsuperfosfat)Text av betydelse för EES

Kommissionens förordning (EG) nr 1020/2009 av den 28 oktober 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att anpassa bilagorna I, III, IV och V till den tekniska utvecklingen (Text av betydelse för EES)

Kommissionens förordning (EU) nr 223/2012 om ändring av Europaparlementets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att anpassa bilagorna I och IV till den tekniska utvecklingen

Kommissionens förordning (EU) nr 463/2013 om ändring av Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att anpassa bilagorna I,II coh IV till den tekniska utvecklingen

2006/348/EG: Kommissionens beslut av 3 januari 2006 om de nationella bestämmelser som anmälts av Republiken Finland enligt artikel 95.4 i EG-fördraget beträffande högsta tillåtna kadmiumhalt i gödselmedel [delgivet med nr K(2005) 5542] (Text av betydelse för EES)

Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter).

Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen.

Kommissionens förordning (EU) nr 294/2013 av den 14 mars 2013 om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen

Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket

Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket

Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande avförordning (EG) nr 2003/2003

Mer information

Pirjo Salminen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162188