FI SV EN

Gödselprodukter

Syftet med lagen om gödselmedel (711/2022) är att gödselprodukter som tillverkas och släpps ut på marknaden i Finland är av hög kvalitet och lämpliga för växtproduktion.  Användningen av gödselprodukter får inte heller medföra fara för växters sundhet eller djurs hälsa och användningen av dem får inte försämra miljöns tillstånd och vattenstatusen. Avsikten är också att som en del av livsmedelskedjan indirekt säkerställa att användningen av gödselprodukter inte medför fara för människors hälsa via livsmedel. Genom att lämna tillräckliga och sanningsenliga uppgifter om produkterna säkerställs en riktig och trygg användning av dem med tanke på både miljön och kvaliteten på livsmedel. 

Gödselprodukter ska enbart bestå av sådana komponentmaterial som finns uppräknade i komponentmaterialkategorierna i nationell lagstiftning eller EU:s förordning om gödselprodukter. Livsmedelsverket beslutar om de komponentmaterial som ska tas in i den nationella förteckningen över komponentmaterial. Med komponentmaterial avses alla sådana ämnen som används för tillverkning av en gödselprodukt, som tillsätts i en gödselprodukt eller som bildas i samband med tillverkningen av en gödselprodukt, med undantag för föroreningar.

Finland har de suraste jordarna och vattendragen inom EU. På grund av de exceptionella mark- och vattendragsförhållanden ska särskild uppmärksamhet fästas vid hanteringen och minskningen av mark- och miljörisker i Finland. Med tanke på hanteringen och minskningen av risker är det viktigt att de gödselprodukter som används inom jord- och skogsbruk, trädgårdsodling och vid anläggning av grönområden är säkra och av god kvalitet. Detta innebär till exempel att produkterna har låga halter av tungmetaller och att de hygieniseras.

Till gödselprodukter räknas följande kategorier:

 • gödselmedel
 • kalkningsämnen
 • jordförbättringsmedel
 • växtunderlag
 • växtbiostimulanter.

Gödselprodukter ska uppfylla kraven enligt nationell lagstiftning eller Europeiska unionens lagstiftning om gödselprodukter. Därtill kan produkter som lagligen tillverkats och marknadsförts i en annan EU-medlemsstat eller i ett EES-land släppas ut på marknaden i Finland även i enlighet principen om ömsesidigt erkännande

I Finland svarar Livsmedelsverket för tillsynen över gödselprodukter.

Nationell lagstiftning

I lagen om gödselmedel (711/2022) bestämmelser om tillverkning, användning, utsläppande på marknaden, export och import av gödselprodukter. 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselprodukter 964/2023

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande och tillsyn av verksamhet som gäller gödselprodukter 965/2023

Statsrådets förordning om användning av gödselprodukter och naturgödsel som innehåller fosfor 64/2023.

Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling 1250/2014. Förordningen, som utfärdats med stöd av miljöskyddslagen, gäller användning och lagring av gödselprodukter.

EU-lagstiftning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande av förordning (EG) nr 2003/2003 (konsoliderad*).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/973 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 genom fastställande av kriterier för agronomisk effektivitet och säkerhet vid användning av biprodukter i EU-gödselprodukter (ingår inte i den konsoliderade versionen).

Kommissionen har antagit flera delegerade akter för att ändra eller komplettera förordningen:

 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1519 om krav för EU-gödselprodukter som innehåller hämmande föreningar samt efterbehandling av rötrester.
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1171 om ändring av bilagorna II, II och IV i syfte a lägga till återvunna material av hög renhetsgrad som en komponentmaterialkategori av EU-gödselprodukter
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2088 om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 i syfte att lägga till pyrolys- och förgasningsmaterial som en komponentmaterialkategori av EU-gödselprodukter
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2068 om ändring av bilagorna II och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 i syfte att lägga till utfällda fosfatsalter och derivat av dessa som en komponentmaterialkategori av EU-gödselprodukter
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2087 om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 i syfte att lägga till material från termisk oxidation och derivat av dessa som en komponentmaterialkategori av EU-gödselprodukter
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1768 om ändring, för anpassning till tekniska framsteg, av bilagorna I, II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter

* Konsolidering innebär att de ändringar och rättelser som gjorts i en rättsakt efter att den antagits slås samman till en enda text. En konsoliderad version är inte juridiskt bindande.

Kommissionens beslut om begränsning av kadmium i EU

Kommissionens beslut (2006/348/EG) om de nationella bestämmelser som anmälts av Republiken Finland enligt artikel 95.4 i EG-fördraget beträffande högsta tillåtna kadmiumhalt i gödselmedel

Kommissionens beslut (2006/347/EG) om de nationella bestämmelser som anmälts av Konungariket Sverige enligt artikel 95.4 i EG-fördraget beträffande högsta tillåtna kadmiumhalt i gödselmedel

Kommissionens beslut (2006/390/EG) om de nationella bestämmelser som anmälts av Republiken Tjeckien enligt artikel 95.4 i EG-fördraget beträffande högsta tillåtna kadmiumhalt i gödselmedel

Kommissionens beslut (EU) 2020/1205 om de nationella bestämmelser om kadmiumhalt i fosforgödselmedel som Republiken Slovakien anmält i enlighet med artikel 114.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Kommissionens beslut (EU) 2020/1184 om de nationella bestämmelser om kadmiumhalt i fosforgödselmedel som Ungern anmält i enlighet med artikel 114.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Kommissionens beslut (EU) 2020/1178 om de nationella bestämmelser om kadmiumhalt i fosforgödselmedel som Konungariket Danmark anmält i enlighet med artikel 114.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagstiftning om gödselprodukter som innehåller animaliska biprodukter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter)(konsoliderad*).

Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (genomförandeförordning)(konsoliderad*).

Lagen om animaliska biprodukter (517/2015) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter (783/2015, ändringar 1142/2022), som utfärdats med stöd av den, innehåller de lättnader som införts i samband med det nationella genomförandet av EU:s förordningar om animaliska biprodukter i fråga om användning och bortskaffande av animaliska biprodukter och därav framställa produkter. Lagen innehåller också bestämmelser om tillsynsmyndigheter och deras uppgifter.

* Konsolidering innebär att de ändringar och rättelser som gjorts i en rättsakt efter att den antagits slås samman till en enda text. En konsoliderad version är inte juridiskt bindande.

Produktlagstiftning som även gäller för gödselprodukter 

Lag om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 (konsoliderad*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (konsoliderad*).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den 19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008 

* Konsolidering innebär att de ändringar och rättelser som gjorts i en rättsakt efter att den antagits slås samman till en enda text. En konsoliderad version är inte juridiskt bindande.

Mer information

Titta Berlin, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Enheten för djurhälsa och växtskydd Telefon:0295162026   E-postadress: