Skärgårdsdelegationen

Skärgårdsdelegationen (SANK) är en permanent delegation som tillsätts av statsrådet. Delegationens verksamhet baserar sig på skärgårdslagen (494/1981) och förordningen om skärgårdsdelegationen (387/1987, 1316/1993, 752/2019). Statsrådet tillsätter den parlamentariska delegationen för en valperiod åt gången. 

Delegationen medverkar i att utveckla skärgårdsområdena tillsammans med landskapen, kommunerna, de statliga myndigheterna och andra parter. Delegationen har ett eget sekretariat med en heltidsanställd generalsekreterare. Delegationens medlemmar representerar bland annat ministerierna, landskapsförbunden, kommunerna och organisationer. En representant för Ålands skärgårdsnämnd deltar som sakkunnigmedlem i delegationens möten. Du kan bekanta dig med skärgårdsdelegationens medlemmar på webbplatsen skargardspolitiken.fi.

Skärgårdsdelegationen har en viktig roll i tillsynen över skärgårdslagen. Delegationen bereder åtgärder för att främja skärgårdens utveckling och följer upp åtgärdernas effekter. Till skärgårdsdelegationens uppgifter enligt förordningen hör att

  • följa tillämpningen av lagen om främjande av skärgårdens utveckling 
  • aktivt följa förhållandena i skärgården och hämta nödvändiga uppgifter om dem
  • samarbeta med skärgårdskommunerna, kommuner med skärgårdsdel, andra skärgårdsområden och insjöområden, samt de organisationer och statliga myndigheter som är verksamma inom dem
  • bereda skärgårdsprogrammet och delta i beredningen av statsrådets eventuella skärgårdspolitiska principbeslut eller andra motsvarande beslut i samarbete med kommunerna, landskapsförbunden, statliga myndigheter och andra aktörer
  • behandla framställningar som gjorts hos delegationen av kommuner, landskapsförbund, statliga myndigheter och organisationer samt vid behov av andra aktörer
  • göra framställningar och ge utlåtanden

Utöver dessa uppgifter organiserar och finansierar skärgårdsdelegationen årligen utvecklingsprojekt. 

Länkar: 

    

Mer information

Elina Auri, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162041   E-postadress: