Modellering av effekten av jordförbättringsmedlen för kolbalansen (MAHTAVA)

Genomförare: Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral

Ansvarsperson: Kristiina Regina, Naturresursinstitutet

Finansiering: 160 000 euro (MAKERA)

Projekttid: 5/2016 - 3/2019

Sammanfattning: Enligt EU:s LULUCF-beslut (EU 529/2013) ska medlemsländerna göra upp planer om åtgärder i samband med bruk av åkermark och rapportera åtgärdernas effekter 2014 – 2020. För rapporteringen används IPCC-riktlinjer som inte specificerar effekterna av olika jordförbättringsmedel utan ger två utgångsvärden för att beräkna förändringar i kollagren (medium och high input).

I Finland använder man dock Yasso07 för växthusgasinventeringen. Yasso07 är en modell för beräkning av markens kolhalt och ett verktyg för rapportering av förändringarna i kollagren när det gäller de olika markanvändningsformerna. Modellen hjälper att uppskatta förändringar i kollagret när man känner till mängden inkommande kol, dess typ samt klimatförhållandena.  Som inputdata används i dag totalamängden olika växtrester och stallgödsel samt den kemiska sammansättningen (syralöslig, etanollöslig, vattenlöslig). Om växtrester har man lyckats samla in den här typens information, men när det gäller stallgödsel finns det bara ett analysresultat. Om andra typer av jordförbättringsmedel finns det inte information ens i litteraturen. Projektet producerar denna utgångsinformation med enkla laboratorieanalyser och i samarbete med många projekt som undersöker jordförbättringsmedel. 

Den kemiska sammansättningen av olika jordförbättringsmedel (kompositer, biokol, på olika sätt behandlade stallgödsel, fibrer) analyseras för att få inputdata för Yasso. Materialens upplösningshastighet mäts med hjälp av laboratorieinkubation och nedgrävda påsar med förna. Projektet söker statistiska samband mellan den kemiska sammansättningen och upplösningshastigheten. Den metod som projektet får fram möjliggör rapportering av åtgärderna i samband med bruk av åkermark enligt beslutet EU 529/2013.