Miljö- och kostnadseffektiviteten i fråga om åtgärder på gårdar med nötboskap (TehoToimi)

Genomförare: Naturresursinstitutet och yrkeshögskolan Savonia

Ansvarsperson: Perttu Virkajärvi, Naturresursinstitutet

Finansiering: 245 000 € (MAKERA)

Projekttid: 2017 - 2020

Projektets webbsidor: -

Sammanfattning: I Finlands jordbruk är det nötkreatursskötseln som har störst betydelse i fråga om cirkulationen av fosfor (P). Det viktigaste fodret inom nötkreatursproduktionen är vall, som på grund av sina särdrag i fråga om P kräver andra typer av gödslingslösningar och miljöskyddsåtgärder än spannmålsväxterna. De centrala frågorna relaterade till användningen av P inom nötkreatursskötseln är följande: kan den nuvarande gödslingen och den allt mindre mängden P i marken ge en maximal vallskörd, hur inverkar slamspridningstekniken på den ekonomiska lönsamheten och hur kan man samtidigt minska mängden P som urlakas från ytjorden och växterna när regnmängderna på vintern ökar. Optimeringen av fosforgödslingen kräver en dynamisk beräkningsmodell som beaktar både kvävegödslingen och fosforgödslingen samt hur markens fosforhalt utvecklas och hur utvecklingen inverkar på skördeavkastningen. Modellen ska också beakta den fosfor som kommer från kreatursgödsel. För de gårdsvisa rekommendationerna om metoderna för spridning av kreatursgödsel behövs en uppdaterad kvantitativ bedömning av vilken effekt på skörden slamspridningsmetoderna har. Likaså behövs uppgifter om kostnaden för spridningsmetoden och dess inverkan på urlakningen av P vid ökad avrinning på vintern.

Syftet med detta projekt är att ta fram information som möjliggör kostnad/nytta-kalkyler (e/kg P) och ekonomiska optimeringar i samband med de viktigaste valen som rör P-cirkulationen på en gård med kreatur (gödsling, skördemängd, slamspridningsteknik) både ur odlarens och miljöns synvinkel. Syntesen av projektets arbetspaket blir en instruktion till gårdar med nötkreatur om optimering av fosforcirkulationen under rådande förhållanden. Dessutom produceras för förvaltningen en förhandsbedömning av optimeringen av fosforcirkulationen i framtida vinterförhållanden enligt klimatscenarierna. Målet är att ta fram information som är nödvändig för optimering av P-ekonomin på en gård med kreatur och därigenom stödja regeringens mål att cirkulationen av näringsämnena ska vara effektivare.