Vilt

Syftet med viltförvaltning är att öka, bevara eller förbättra viltstammen och balansen mellan djurstammarna.

 

 • Strategi och förvaltningsplaner »

  Förvaltningsplanerna är en väsentlig del av den offentliga viltkoncernens strategi och centrala verktyg för genomförande av viltpolitik.

 • Central lagstiftning »

  Förutom den nationella lagstiftningen inverkar även Europeiska unionens lagstiftning på vilthushållningen och jakten.

 • Jakt och viltförvaltning »

  Med jakt avses att frilevande vilt fångas eller dödas samt att fångsten kommer i jägarens besittning. Jakt ska alltid vara etiskt godtagbar och jakt ska bedrivas enligt principerna för hållbar användning. Viltförvaltning är aktivt arbete för viltet och dess livsmöjligheter.

 • Begränsning av jakt »

  Jakt kan regleras på olika grunder som föreskrivs i jaktlagen och jaktförordningen.

 • Viltskador »

  Viltskadorna indelas i skador som orsakats av hjortdjur, stora rovdjur och annat vilt. För tillfället ersätts endast skador som orsakats av hjortdjur och stora rovdjur.

 • Stora rovdjur »

  I Finland lever fyra stora rovdjursarter: järv, lodjur, brunbjörn och varg som alla är fridlysta viltarter.

 • EU:s artskydd och internationell viltpolitik »

  Internationellt samarbete är viktigt också i viltpolitiken. Många viltarter rör sig på flera staters områden och den internationella lagstiftningen och de internationella avtalen påverkar även i Finland.

 • Viltförvaltning »

  Den högsta ledningen och övervakningen av jakt och viltvård hör till jord- och skogsbruksministeriet.

 • SOTKA-projektet »

  Projekt SOTKA går ut på att anlägga våtmarker, bygga ett nätverk av rastplatser, restaurera myrar och avrinningsområden samt att fånga små rovdjur.

 • Specailunderstöd »

  Jord- och skogsbruksministeriet beviljar på ansökan understöd för riksomfattande och lokala projekt som främjar vilthushållningen och naturresurs- och bioekonomi.