Bilateralt samarbete

Vid bilateralt samarbete vill Jord- och skogsbruksministeriet på lång sikt upprätthålla kontakter med de jord- och skogsbruksländer som är viktigaste ur Finlands perspektiv. Kontakt genomförs enligt aktuella behov och resurser. De nordiska länderna och EU-länderna samarbetar sinsemellan kontinuerligt på flera plan. Samverkan med Ryssland grundar sig på mer traditionella former. Det långvariga samarbetet med Kina har redan skapat resultat genom att erbjuda nya möjligheter till export av finländsk kompetens och finländska produkter.