Linkki vieraslajien Facebook-sivuille.

Invasiva främmande arter 

Främmande arter är arter som människan avsiktligt eller oavsiktligt har spridit till nya områden. I Finland finns det främmande arter som är invasiva, dvs. som har negativa konsekvenser för ekonomin, miljön, människors hälsa och sociala aspekter. I Finland ansvarar jord- och skogsbruksministeriet på allmän nivå för samordningen av frågor kring invasiva främmande arter. Ministeriet ansvarar för utvecklingen av lagstiftningen och för tillämpningen av den, bland annat med hjälp av hanteringsplaner. 

Hur bekämpas invasiva främmande arter?

De risker och negativa konsekvenser som de invasiva främmande arterna medför för den finska naturen, näringarna, samhällets och människornas välfärd och en hållbar användning av naturresurserna hanteras och bekämpas bl.a. genom lagstiftning. 

Nationell lag om främmande arter

Syftet med lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter är att förebygga och minska de skador som främmande arter orsakar ursprungliga djur- och växtarter, genom att bl.a. hindra att de mest invasiva främmande arterna förs in, föds upp, odlas eller släpps ut i miljön. Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter trädde i kraft vid ingången av 2016. I lagen ingår bestämmelser om det ansvar som markägare och yrkesaktörer har när det gäller att bekämpa invasiva främmande arter samt om sådana främmande arter som kan orsaka skada speciellt för den finska naturen och samhället. Bestämmelser om sådana invasiva främmande arter av nationell betydelse och en förteckning över dem har utfärdats genom förordning av statsrådet. I förordningen föreskrivs det också närmare om importförbud och andra förbud som gäller invasiva främmande arter av nationell betydelse.

Statsrådets förordning om invasiva främmande arter och nationella förteckningen över invasiva främmande arter

Bestämmelser om invasiva främmande arter av nationell betydelse har utfärdats genom förordning av statsrådet. I förordningen ingår en nationell förteckning över invasiva främmande arter. I den nationella förteckningen över invasiva främmande arter ingår följande artgrupper av  däggdjur: främmande rovdjur, fladdermöss och jordekorrar. Av fåglar ingår följande artgrupper: främmande falkfåglar, hökfåglar, ugglefåglar och kråkfåglar. Om dessa arter kommer ut i naturen kan de vara särskilt skadliga för naturens biologiska mångfald när de jagar och konkurrerar om boplatser och näring, samt i och med att de kan sprida sjukdomar. I förteckningen ingår även vissa grodarter, sandödla, mördarsnigel och svarthuvad snigel.

Växtarter som finns i den nationella förteckningen över invasiva främmande är sandlupin, hampstånds, hybridslide, parkslide, jätteslide, vattenpest, blomsterlupin, vresros, apelsinbalsamin, kanadensiskt gullris, höstgullris,  jättegullris, rönnspirea, vitspirea och tysklönn. 

Den senaste uppdateringen av förordningen och den nationella förteckningen över invasiva främmande arter trädde i kraft den 15 augusti 2023.

EU-förordningen om invasiva främmande arter och EU:s förteckning över invasiva främmande arter

Syftet med EU-förordningen om invasiva främmande arter är att minska de skador som invasiva främmande arter orsakar naturen, samhället och ekonomin och att förhindra att nya invasiva främmande arter sprider sig till EU-området. Åtgärderna i förordningen riktas mot de mest invasiva främmande arterna. EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter trädde i kraft 2015.

I EU:s förteckning över invasiva främmande arter ingår 88 arter, varav 47 är djurarter och 41 växtarter. Förteckningen har kompletterats 2017, 2019 och 2022. De arter som ingår i förteckningen får inte föras in, säljas, födas upp, odlas, användas eller släppas ut i miljön i EU. 

Hanteringsplaner

Med hjälp av hanteringsplaner styrs bekämpningen av invasiva främmande arter till prioriterade bekämpningsområden, där arterna bekämpas med kostnadseffektiva åtgärder. Alla planer innehåller artspecifika bekämpningsåtgärder och anger vilka aktörer som behövs för bekämpningssamarbetet. Hanteringsplanerna omfattar alla arter i EU-förteckningen och nationella förteckningen över invasiva främmande arter.

Nationellt samarbete för bekämpning av invasiva främmande arter

Arbetet med att bekämpa invasiva främmande arter är mest effektivt när olika myndigheter, aktörer och privatpersoner samarbetar. Sedan 2013 är delegationen för frågor om hantering av främmande arter ett nationellt sakkunnigorgan i frågor som gäller invasiva främmande arter. Till dess viktigaste uppgifter hör att främja, följa upp och utveckla verkställigheten av EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen om främmande arter samt främja mångsidig information om främmande arter riktad till olika målgrupper.

Vieraslajit.fi är en nationell webbplats för samlad information om främmande arter i Finland. Webbplatsen innehåller information om hur man identifierar och bekämpar invasiva främmande arter och hur man samlar in observationer om dem bland annat för forskning och uppföljning av arternas förekomst. På webbplatsen finns också information om den lagstiftning och de hanteringsplaner som gäller bekämpning av invasiva främmande arter.

Internationellt samarbete för bekämpning av invasiva främmande arter


Projektet för invasiva främmande arter i Barentsregionen

Syftet med projektet är att förbättra hanteringen av och kunnandet om invasiva främmande arter i Barentsregionen. Projektet fokuserar på invasiva främmande växtarter och fiskarten puckellax i Barentsregionen i Norge, Sverige och Finland.

Arktiskt samarbete kring invasiva främmande arter

En strategi för invasiva främmande arter i det arktiska området har godkänts vid Arktiska rådets ministermöte 2017. 

FN:s konvention om biologisk mångfald

Genom den internationella konventionen om biologisk mångfald (CBD) bekämpar man också invasiva främmande arter.

Se också

Mer information

Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, enheten för naturresurs- och vattenhushällning Telefon:0295162259   E-postadress: