EU:s skogsfrågor

Unionens gemensamma skogspolitik ingår inte i EU:s grundfördrag, men skoliga frågor hör dock till flera EU:s politisektorer. I synnerhet inom områdena för jordbruk, miljö, klimat och energi finns många förordningar och direktiv som direkt eller indirekt påverkar även skogsbruket och skogsindustrin.

Finland medverkar på ett aktivt, initiativtagande och framtidsbetonat sätt i beslutsfattandet kring skogsfrågor i EU. Finland har målet att EU:s beredande arbete och beslutsfattande som inverkar på skogssektorn är samordnat och beaktar skogssektorns nationella särdrag. EU-sektionen för skogspolitik bistår vid den nationella beredningen av initiativ som påverkar EU:s skogar.

EU:s skogsstrategi

I EU koordineras och åskådliggörs skogsfrågorna genom en skogsstrategi. EU:s senaste skogsstrategi godkändes hösten 2013 och dess genomförandeprogram 2015.

Strategin är övergripande och täcker skogssektorns hela värdekedja från skog till färdiga produkter. Enligt Finland är strategin det viktigaste instrumentet att påverka EU-initiativen som gäller skog. Behörigheten i skogsfrågor ska fortfarande höra till medlemsstaterna, men samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen kan förbättras ytterligare. Koordinationen mellan politikområden som påverkar skogssektorn ska förbättras. Kommissionens interna koordination har här en central roll. Att anlita kommissionens skogsexpertgrupper, t.ex. den permanenta skogskommittén, redan i ett tidigt skede av beredningen av politiken garanterar att kommissionens initiativ är förnuftiga även ur skogssektorns synvinkel.

Arbetet med att ta fram en ny EU-skogsstrategi efter 2020 pågår redan. Finland anser att strategin stärkas och deltar aktivt i beredningen.

På vår webbplats

EU föreslår ny lagstiftning för att förebygga global skogsförlust (JSM:s pressmeddelande 17.11.2021)
Nationell beredning av EU-frågor

På andra webbplatser

EU-information (Statsrådets kansli)
Ständig skogskommitté (EU-kommissionen) (på engelska)

Mer information

Juha Roppola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162169