EU:s skogsfrågor

EU:s grundfördrag innehåller ingen gemensam skogspolitik för unionen. Skogsrelaterade frågor ingår dock i flera av EU:s politiksektorer. I synnerhet inom områdena jordbruk, miljö, klimat och energi finns många förordningar och direktiv som direkt eller indirekt inverkar även på skogsbruket och skogsindustrin.

Finland medverkar aktivt, proaktivt och initiativtagande i EU:s beslutsfattande om skogsfrågor. Finland har målet att sådant beredande arbete och beslutsfattande inom EU som inverkar på skogssektorn ska vara samordnat och beakta skogssektorns nationella särdrag. EU-sektionen för skogspolitik, som lyder under kommittén för EU-ärenden, bistår vid den nationella beredningen av EU-initiativ som har konsekvenser för skogen.
 

EU:s skogsstrategi

I EU koordineras och åskådliggörs skogsfrågorna genom en skogsstrategi. EU:s senaste skogsstrategi antogs hösten 2013 och dess genomförandeprogram 2015.

Strategin är övergripande och täcker skogssektorns hela värdekedja från skog till färdiga produkter. Finland anser att genomförandet av skogsstrategin är det viktigaste instrumentet för att på ett övergripande sätt påverka EU-initiativ som inverkar på skogssektorn. Medlemsstaterna bör fortsättningsvis ha befogenheten att besluta om skogsfrågor, men samarbetet mellan medlemsländerna och med kommissionen kan förbättras ytterligare. Samordningen mellan de politikområden som inverkar på skogssektorn bör förbättras ytterligare, och här har kommissionens interna samordning en central roll. Genom att anlita kommissionens skogsexpertgrupper, till exempel ständiga kommittén för skogsbruk, redan i ett tidigt skede av beredningen av politiken garanteras det att kommissionens initiativ är förnuftiga även ur skogssektorns synvinkel.

En ny skogsstrategi för EU presenterades den 16 juli 2021. För Finland är strategin viktig, eftersom den sätter riktlinjerna för den fortsatta behandlingen av skogsrelaterade initiativ i EU. 

Aktuella förslag till direktiv och förordningar samt meddelanden som gäller skogen

På vår webbplats

Europeiska kommissionen lade fram ett förslag till förordning om intyg över koldioxidupptag för att kunna nå nettonollutsläpp (arbets- och näringsministerietjord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet pressmeddelande 30.11.2022)
EU föreslår ny lagstiftning för att förebygga global skogsförlust (JSM:s pressmeddelande 17.11.2021)
Skogsbruksministrarna från Finland och fem andra EU-länder gav ett gemensamt uttalande om skogssamarbetet (JSM:s pressmeddelande 5.10.2021)
EU:s nya skogsstrategi överskrider delvis kommissionens behörighet i skogsfrågor, den totala hållbarheten beaktas dock bättre än i tidigare versioner (JSM:s pressmeddelande 16.7.2021)

Nationell beredning av EU-frågor

På andra webbplatser

EU-information (Statsrådets kansli)
Ständig skogskommitté (EU-kommissionen) (på engelska)

Mer information

Juha Roppola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162169   E-postadress: