Hoppa till innehåll
Media

EU föreslår ny lagstiftning för att förebygga global skogsförlust

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2021 16.37 | Publicerad på svenska 18.11.2021 kl. 13.52
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen gav den 17 november 2021 ut ett lagförslag som har målet att hindra att vissa produkter som orsakar skogsskövling kommer in på EU-marknaden samt att utveckla produkternas tillverkningskedjor. De nya skyldigheterna gäller huvudsakligen import från tredjeländer, men bestämmelserna ska också gälla EU:s inre marknad.

De nya bestämmelserna gäller sex produktgrupper: soja, palmolja, kaffe, kakao, nötkreatur och timmer samt produkter som innehåller eller har tillverkats av dem. För att skydda världens skogar kan man enligt kommissionen dock i framtiden ta upp andra produkter i förteckningen.

Importörerna ska i samband med importen underteckna ett så kallat utlåtande om tillbörlig aktsamhet (due diligence), vilket innebär att importörerna försäkrar att de har utrett tillverkningskedjornas eventuella skogsförlusteffekter och konsekvenserna för skogarnas försämrade tillstånd. Enligt förslaget ska producentländerna delas upp i länder med hög och låg risk för skogsförlust samt att det inrättas ett register över importörer. 

Under de senaste årtiondena har skogsarealen minskat betydligt över hela världen, särskilt i de tropiska länderna. En viktig orsak till skogsskövlingen är att man utvidgat produktionen av jordbruksprodukter på grund av befolkningstillväxten. Den andel av den globala marknaden för skogsförlustprodukter som importerats till EU-länderna är cirka tio procent.

Bestämmelserna ska också gälla finskproducerade varor

På grund av åkerröjning har det årligen försvunnit ungefär 4 000 hektar skog även hos oss, men röjningen antas minska i framtiden. Den nya regleringen ska också gälla våra tillverkningskedjor för nöt- och trävaruprodukter och lagförslagets konsekvenser rör således utöver import även produktion och handel med inhemska produkter. Konsekvenserna för Finland och finländska aktörer bedöms närmare i samband med behandlingen av förslaget på nationell nivå.

I Finland svarar jord- och skogsbruksministeriet för behandlingen av lagförslaget i samarbete med andra centrala ministerier. Det ska också ordnas ett samråd med intressegrupperna innan statsrådet lämnar över ärendet till riksdagen för behandling. Finlands ståndpunkt fastställs av riksdagens stora utskott utifrån specialutskottens utlåtanden.

Finland har åtagit sig att följa FN:s strategiska skogsplan som har målet att före 2030 stoppa skogsskövlingen som följer av den globala befolkningstillväxten. I början av november deltog Finland dessutom i deklarationen om skogar vid klimatmötet i Glasgow. Över hundra länder åtog sig att stoppa skogsförlusten före 2030. Deklarationen undertecknas också av till exempel Brasilien, Ryssland, Kina och USA.

I behandlingen av lagförslaget i EU deltar i fortsättningen både medlemsländernas råd och EU-parlamentet.  Det är ännu oklart i vilka alla råd förslaget ska behandlas. Behandlingen beräknas ta ungefär ett och ett halvt år i anspråk i EU:s olika institutioner. 

De nya bestämmelserna ersätter EU:s program mot olaglig avverkning (Action plan on Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT 2003), vars primära syfte är att förhindra att olagligt virke kommer in på EU-marknaden. De viktigaste verktygen i programmet är EU:s timmerförordning (EUTR) och systemet med FLEGT-licenser.

Ytterligare information:

  • Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2162 
  • Hanna Mattila, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2401
  • fornamn.efternamn@gov.fi

EU och internationella frågor Mat och jordbruk Skogar