EU:s energi- och klimatpolitik samt skogar

Flera av EU-bestämmelserna om energi- och klimatpolitik inverkar på skogssektorn

​​​​​I EU:s fördrag ingår inte unionens gemensamma skogspolitik. Skogsrelaterade frågor ingår dock i flera av EU:s sektorpolitik. Framför allt inom jordbruks-, miljö - samt klimat- och energipolitiken finns det flera förordningar och direktiv som direkt eller indirekt också påverkar skogsbruket och skogsindustrin. När det gäller klimat- och energipolitiken är LULUCF-förordningen och direktivet om förnybar energi de viktigaste författningar som hänför sig till skogssektorn.

LULUCF-förordningen definierar hur utsläppen räknas ut i förhållande till kolsänkor i EU:s klimatmål

LULUCF-förordning från definierar hur kolsänkor och utsläpp från markanvändningen, den förändrade markanvändningen och skogsbruket beaktas i EU:s klimatmål. Kommissionens gällande LULUCF-förordning från 2018 fastställer beräkningsregler för hur sänkor och utsläpp i samband med markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk ska beaktas i EU:s klimatmål för perioden 20212030. Kommissionen publicerade ett förslag till ny LULUCF-förordning som en del av beredskapspaketet 55 i juli 2021.

​​​Direktivet om förnybar energi och hållbarhetskriterier för biomassor
​​​​​​

I det det gällande direktivet om förnybar energi (RED II) från år 2018 ingår hållbarhetskriterier för sådan biomassa som används som energi, såsom skogsflis. Genom hållbarhetskriterierna vill man säkerställa att den ökade användningen av bioenergi i EU leder till betydande minskning av växthusgasutsläpp jämfört med fossila bränslen. I hållbarhetskriterierna ingår krav på tillväxt av biomassor i skogar, åkrar och gräsmarker.

Kommissionen offentliggjorde i juli 2021 ett förslag till ett uppdaterat RED-direktiv (RED III) som en del av Fit for 55-paketet. Det centrala målet är att höja EU:s mål för förnybar energi för 2030 från 32 procent till 40 procent. Det uppdaterade direktivet innehåller också ändringar i de artiklar som handlar om hållbarhetskriterierna för biomassor. Läs mer sidan Hållbarhetskriterier för biomassor

Medlemsstaternas nationella energi- och klimatplaner

I direktivet om förnybar energi (RED II, 2018) finns bestämmelser om EU:s bindande allmänna mål för förnybar energi. I enlighet med EU:s förordning om styrningen av energiunionen ska medlemsstaterna sätta upp nationella mål för att uppnå unionens allmänna mål och medlemsstaterna ska före utgången av 2019 lämna in nationella energi- och klimatplaner (NECP) till kommissionen. I den nationella energi- och klimatplanen meddelade Finland att Finland har som mål att andelen förnybar energi ska vara minst 51 procent år 2030. Enligt EU:s förordning om styrningen av energiunionen ska medlemsstaterna också en gång vartannat år rapportera till kommissionen om de nuvarande och planerade politiska åtgärderna för att minska växthusgasutsläppen.

Meddelande om hållbara kolcykler

Kommissionen publicerade ett meddelande om hållbara kolcykler i december 2021. I meddelandet presenteras metoder hur man kan öka upptaget av koldioxid från atmosfären så att klimatneutralitet uppnås senast 2050. Exempel på metoder som behandlas i meddelandet är t.ex. kolbindande jordbruk, beskogning och restaurering av myrmarker. I meddelandet presenteras åtgärder på kort och medellång sikt för att stödja kolbindande odling och förbättra denna miljö- och klimatbesparande affärsmodell. Kommissionen har för avsikt att före utgången av 2022 föreslå ett regelverk för certifiering av borttransport av koldioxid.

På vår webbplats

EU:s energi- och klimatpolitik
Hållbarhetskriterier för biomassor

På andra webbplatser

Meddelande om hållbara kolcykler
Europeiska unionens klimatpolitik (Miljöministeriet)
Utsläppen av växthusgaser – uppföljning och rapportering (Miljöministeriet)
EU-samarbetet och det internationella samarbetet på energiområdet (Arbets- och näringsministeriet)

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162350  


Lotta Heikkonen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, enheten för naturresurs- och vattenhushällning 0295162074