Vård av livsmiljöer

Syftet med vård av livsmiljöer är att säkerställa att viltets livsmiljö bevaras. Vårdåtgärderna för livsmiljöerna har lång verkningstid. I planeringen av skogshantering kan åtgärder som gynnar vilt betonas.

Med tanke på vården av viltets livsmiljöer är frivilligarbete viktigt.

Vid vården av hjortdjur ska tillgången till vinternäring beaktas. Då lövträdstätheten i skogen är lämplig riktas inte viltskador som orsakas av hjortdjur på odlade barrträd. Utmaningen i vården av livsmiljöer för hjortdjur är djurens stora revir.

Vid vård av livsmiljöer av skogshönsfåglar är näring och skydd i nyckelroll. Kraven på skogshönsfåglarnas livsmiljö varierar dock per art. Tjäder gynnar äldre skogar längre bort från människornas bosättning. Orre trivs bättre i unga successionsskogar. Järpe behöver aldungar som näring och grandungar som skydd. Viktiga miljöer för ripa är myrmarkernas kantskogar.

Vid vård av åkerviltets livsmiljöer är målet en kontrollerat ovårdad livsmiljö. Med måttliga höstplöjningar är det möjligt att öka skyddet av åkervilt och förbättra stammens tillstånd inom området.

Av sjöfåglarnas livsmiljöer är de viktigaste deras häckningsområden samt rastplatser under flyttningstiden. Betydelsen av övervintringsområden är större i övriga Europa. Viktiga viltvårdande åtgärder för sjöfåglar är anläggning och restaurering av våtmarker.

 

På våra webbplatser

Förvaltningsplaner för stora rovdjur

 

På andra webbplatser

Skogsvårdsrekommendationer för viltvänlig skogsvård, arbetshandbok 

Projektet Riistaa reunoilta

Projektet Kosteikko Life