Nationell fiskvägsstrategi

Målet med fiskvägsstrategin är att stärka livskraften hos våra vandringsfiskbestånd som är hotade eller riskerar att hotas. Strategins verksamhetsidé går ut på att i stället för att fokusera på utplanteringar ska man satsa på att hålla kvar och återställa fiskarnas naturliga fortplantningscykel.

De noggrannare målen och åtgärderna fördelas mellan ansvars- och samarbetsorganen inom ett brett område.

  • Multikriterieanalys och prioritering av fiskvägsprojekt
  • Ökat samarbete och finansiering
  • Fokusering av fiskevårdsskyldigheten på åtgärder som stödjer fiskarnas naturliga livscykel
  • Beaktande av fiskarnas vandring och fortplantning vid utveckling av regleringsprocesserna
  • Utveckling av regleringen av fiske för att trygga fiskarnas vandring
  • Ökad forskning och uppföljning
  • Övriga åtgärder för att återuppbygga och skydda vandringsfiskbestånd

Bilaga:

 

Mer information

Jouni Tammi, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162313   E-postadress: