Skydd av skogar i Finland

Arealen för skyddade skogar (skogs- och tvinmark) upptar allt som allt 2,9 miljoner hektar (av vilket skogsmark utgör 1,7 miljoner hektar), dvs. 12,6 procent av skogs- och tvinmarksarealen och 8,2 procent av skogsarealen. Skogsarealen avser arealen för ett träklätt område, dvs. en skog, som består av skogs- och tvinmark.

Skyddade skogar omfattar skogar i lagstadgade skyddsområden och skyddade mångfaldsobjekt i ekonomiskogar. Arealen för skog i de lagstadgade skyddsområdena är 2,4 miljoner hektar (av vilken 1,4 miljoner hektar skogsmark); de lagstadgade skyddsområdena upptar 10,6 procent av arealen för skogs- och tvinmark och 6,7 procent av arealen för skogsmark. Arealen för skyddade mångfaldsobjekt i ekonomiskogar är 0,5 miljoner hektar (2,0 procent av arealen för skogs- och tvinmark). Av denna utgör skogsmark 0,3 miljoner hektar (1,5 procent).

Bilaga

Skogarnas biologiska mångfald och skydd i Finland -infografik (på finska)
Plan för utveckling av statistiken över skogsskyddsområden och METSO (på finska), METI-arbetsgruppen (JSM arbetsgruppspromemoria 2015:2)

På andra webbplatser

Naturskyddsprogram (Miljöministeriet)
Natura2000-områden (Miljöministeriet)
Naturskydd i närings-, trafik- och miljöcentralerna
METSO-program
Naturresursinstitutets statistik

Mer information

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162190