Skydd av skogar i Finland

Arealen för skyddade skogar (skogs- och tvinmark) upptar allt som allt 2,9 miljoner hektar (av vilket skogsmark utgör 1,7 miljoner hektar), dvs. 12,6 procent av skogs- och tvinmarksarealen och 8,2 procent av skogsarealen. Skogsarealen avser arealen för ett träklätt område, dvs. en skog, som består av skogs- och tvinmark.

Skyddade skogar omfattar skogar i lagstadgade skyddsområden och skyddade mångfaldsobjekt i ekonomiskogar. Arealen för skog i de lagstadgade skyddsområdena är 2,4 miljoner hektar (av vilken 1,4 miljoner hektar skogsmark); de lagstadgade skyddsområdena upptar 10,6 procent av arealen för skogs- och tvinmark och 6,7 procent av arealen för skogsmark. Arealen för skyddade mångfaldsobjekt i ekonomiskogar är 0,5 miljoner hektar (2,0 procent av arealen för skogs- och tvinmark). Av denna utgör skogsmark 0,3 miljoner hektar (1,5 procent).

Naturresursinstitutet publicerade i september 2016 nya uppdaterade statistiska uppgifter om skogsskyddet. Klassificeringen och statistikföringsprinciperna grundar sig på promemorian (MMM 2015:2) från arbetsgruppen Statistik över skyddsområdena och METSO (METI).

Den klassificering som Arbetsgruppen för harmonisering av skogsskyddets klassificering och statistikföring (SUTI) gjorde år 2002 och den definition av ett skyddsområde som Internationella naturvårdsunionen IUCN specificerade år 2008 ligger till grund för METI-klassificeringen. För att åstadkomma en bättre internationell jämförelse har klassificeringen omorganiserats och klasserna omnämnts.

Bilaga
Skogarnas biologiska mångfald och skydd i Finland -infografik (på finska)
Plan för utveckling av statistiken över skogsskyddsområden och METSO (på finska), METI-arbetsgruppen (JSM arbetsgruppspromemoria 2015:2)

På andra webbplatser
Naturskyddsprogram (Miljöministeriet)
Natura2000-områden (Miljöministeriet)
Naturskydd i närings-, trafik- och miljöcentralerna
METSO-program
Naturresursinstitutets statistik

Mer information

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162190