Europeiska unionens råds arbetsgrupp för råvaror (PROBA)

De internationella råvaruavtalen är vanligen avtal som ingåtts inom ramen för FN:s handels- och utvecklingskonferens (UNCTAD). Syftet med avtalen är att utveckla handeln med och den hållbara produktionen av råvaror som produceras i utvecklingsländer med hjälp av samarbete mellan producent- och konsumentländerna.

EU:s ställningstaganden i råvaruorganisationerna samordnas i Europeiska unionens råds arbetsgrupp för råvaror (Workin Party on Commodities, PROBA).
 

Följande arbetsgrupper för råvaror är med i verksamheten 2015:

- Internationella organisationen för tropiskt trä, ITTO (länk till ITTO-texten nedan)
- Internationella kaffeorganisationen, ICO
- Internationella kakaoorganisationen, ICCO
- Internationella sockerorganisationen, ISO
- Internationella spannmålsrådet, IGC
- Internationella olivrådet, IOC
- Internationella rådgivande bomullskommittén, ICAC
- Internationella studiegruppen för gummi, IRSG
- Internationella nätverket för bambu och rotting, INBAR
- Internationella studiegruppen för nickel, INSG
- Internationella studiegruppen för koppar, ICSG
- Internationella studiegruppen för bly och zink, LZSG


De flesta råvaror hör idag till Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Jord- och skogsbruksministeriet sköter också om den nationella samordningen av råvarufrågor, och en företrädare från Jord- och skogsbruksministeriet företräder Finland i Europeiska unionens råds arbetsgrupp för råvaror. Arbets- och näringsministeriet hanterar koppar-, bly-, zink- och nickelfrågor och deltar i verksamheten av de internationella studiegrupperna för dessa färgmetaller. Utrikesministeriet ansvarar däremot för den nationella beredningen och uppföljningen gällande Gemensamma fonden för råvaror (Common Fund for Commodities) och FN:s handels- och utvecklingskonferens, samt Finlands utvecklingspolitiska riktlinjer.
 

Europeiska Unionen är medlem i alla ovannämnda råvaruorganisationer, förutom internationella råvaruorganisationen för bambu och rotting. Anslutningen till råvaruorganisationen för bomull är under förhandling. Under de senaste åren har Finland verkat aktivt i Internationella organisationen för tropiskt trä, ITTO, där Finland har ordförandeskap för konsumentländerna. 

Närmare upplysningar: konsultativ tjänsteman Kimmo Närhinen, tfn 0295 16 2257 kimmo.narhinen@mmm.fi