Svaren från 2500 personer beaktas vid CAP-beredningen - svag inkomstutveckling ett stort bekymmer

Jordbrukarnas dåliga inkomstutveckling är enligt finländarna jordbrukets största problem och utmaning. För att avhjälpa situationen tycker svarspersonerna att man framför allt behöver produktionskopplade stöd, investeringsstöd och stöd till unga när de tar över gården. Att förbättra jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan är också viktigt.

 

Av Finlands strategiska plan ska göras en förhandsbedömning

Av den strategiska planen ska göras en förhandsbedömning som förbättrar planens standard. Bedömningen görs av en utomstående aktör som väljs genom ett öppet anbudsförfarande. Handlingarna som gäller upphandlingen finns att få på anbudstjänsten Hanki: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki/?id=239877
Mer information:

  • Eero Pehkonen, specialsakkunnig, tfn 029 5162 406, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

 

Meddelande om att beredningen av Finlands strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021 -2027 med tillhörande miljöbedömning inleds

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar tillsammans med intressegrupperna med att ta fram en strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Planen innehåller riktlinjer för att genomföra av EU-helfinansierade och -delfinansierade åtgärder i jordbruket och på landsbygden samt för att fördela stöden i Finland åren 2021 - 2027. Planen bygger på förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om stöd till jordbruket och landsbygdsutvecklingen från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (COM(2018)392).

Av den strategiska planen ska göras en förhandsutvärdering som också innehåller en miljöbedömning. Bestämmelser om detta ingår i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005). I miljöbedömningen analyseras alternativ som kan ligga till underlag för den strategiska planen. Om miljökonsekvenserna av dessa alternativ tas fram en miljörapport.

Allmänheten, företag och olika organisationer samt myndigheter kan framföra åsikter om miljörapportens utgångspunkter, mål och beredning.  Arbets- och utvärderingsplanen som gäller beredningen av den strategiska planen finns att få på ministeriets webbplats https://mmm.fi/sv/eu-och-internationella-fragor/gjp

Ytterligare information:

Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 0295 162 013 (beredningen av den strategiska planen)
Eero Pehkonen, specialsakkunnig, tfn 029 5162 406 (förhandsutvärderingen och miljöbedömningen)
fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Framförande av åsikter
Om beredningen av den strategiska planen kan lämnas åsikter i en enkät på webbplatsen dinasikt.fi https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/331/. Om miljörapportens utgångspunkter, mål och beredning kan framföras åsikter och kommentarer som sänds till Jord- och skogsbruksministeriet/Livsmedelsavdelningen, PB 30, 00023 Statsrådet eller via e-post till kirjaamo@mmm.fi före den 30.4.2019.

 

Välkommen till minister Leppäs CAP-möten!

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä besöker i februari flera ställen för att berätta om reformen av Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik, beredningen i Finland samt för att lyssna på lantbruksproducenternas åsikter om reformen.

 

Forskningsseminarium som underbygger beredningen av CAP 4.2.2019

Målet är att berätta vilka rekommendationer undersökningarna ger för att bereda genomförandet av CAP-planen.

Seminariets anföranden:

 

Inledande möte för fortsatt beredning av CAP 30.10

Seminariets anföranden: