Totalt 11 sökte tjänsten som livsmedelsmarknadsombudsman 

13.6.2024 15.44
JSM
Tjänsten som livsmedelsmarknadsombudsman söktes inom den utsatta tiden av 11 personer. Tjänsten tillsätts för viss tid, dock högst fem år, från och med den 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.

Den nya veterinärvårdslagen träder i kraft vid ingången av 2026 och preciserar kommunernas skyldigheter att ordna veterinärtjänster

13.6.2024 13.12
JSM
Lagen tryggar den riksomfattande tillgången till veterinärtjänster på basnivå som är viktiga med tanke på det allmänna intresset och förtydligar skillnaderna mellan de tjänster som hör till kommunernas organiseringsansvar och kommunernas konkurrensutsatta verksamhet.

Finland genomför EU:s gemensamma jordbrukspolitik som planerat

12.6.2024 12.18
JSM
Den övervakningskommitté som granskar Finlands CAP-plan, det vill säga genomförandet av EU-ländernas gemensamma jordbrukspolitik, sammanträdde den 11 juni i Kotka. CAP-planen framskrider huvudsakligen som planerat. Övervakningskommittén godkände ett förslag till ändring av CAP-planen, som ska lämnas till kommissionen.

Jord- och skogsbruksministeriet uppmuntrar till att påverka kommissionen för att tillåta handel med sälprodukter

12.6.2024 11.16
JSM
Europeiska kommissionen har öppnat en enkät om hur väl EU-lagstiftningen om handel med sälprodukter fungerar. Jord- och skogsbruksministeriet uppmanar intressegrupperna att ta vara på möjligheten att göra sin röst hörd i frågan.

Glasögon för mörkerseende och artificiell belysning blir tillåtna vid jakt på vildsvin

6.5.2024 13.55
JSM
Republikens president stadfäste fredagen den 3 maj lagen om ändring av 33 § i jaktlagen. Lagen träder i kraft den 10 maj 2024.

Stöden till jordbruket och landsbygden svarar på finländarnas oro

18.4.2024 10.07
JSM

Räcker maten till? Fungerar nätet? Bevaras naturen? Finansieringen för jordbruket och landsbygden svarar på denna vardagsoro. I fjol stöddes matproduktionen och utvecklingen av landsbygden i Finland med 1,8 miljarder euro.


EU-stöd främjar utveckling av biodlingen och tryggar framtiden för det nordiska biet

21.3.2024 15.42
JSM
Marknadsenheten vid jord- och skogsbruksministeriet ordnade ett tillfälle om aktuella frågor inom biodlingen för aktörerna inom branschen. Vid tillfället diskuterade man hur genomförandet av CAP-planen har kommit igång och de planerade ändringarna i honungsdirektivet.

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekt för utveckling av livsmedelssystemet

5.3.2024 12.48
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet har avsatt cirka tre miljoner euro i finansiering till projekt som syftar till att utveckla livsmedelskedjan. Livsmedelsverket öppnar utlysningen den 5 mars 2024. Ansökningstiden går ut den 16 april 2024.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2035.

Mer information

Ministeriet och förvaltningsområde

Ministeriet

Ministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken för hållbar användning av förnybara naturtillgångar. I lagstiftningsarbetet utgör ministeriet en del av statsrådet och av beslutsfattandet i Europeiska unionen.

Mer information

Förvaltningsområde

Förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omspänner jordbruk och trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, tillsyn över animaliska livsmedel och fiskerihushållning. Ministeriet har också hand om viltvård och renskötsel, nyttjande av vattenresurser och lantmäteri.

Mer information

Minister

Sari Essayah
Sari Essayah
Jord och skogsbruksminister