Finland får nya exportmöjligheter till Kina

21.9.2023 14.50
JSM
Lyu Weihong från tullen i Kina och Jaana Husu-Kallio från JSM.
Nya exportmöjligheter har öppnats sig för Finland vid ett möte med den kinesiska tullmyndigheten som ordnades vid jord- och skogsbruksministeriet idag. De avtal som undertecknades i samband med att den kinesiska tullmyndigheten besökte Finland öppnar dörrarna för export av nötkött, malt och produkter av svinkött från Finland till Kina.

Krisstöd till jordbruket riktas till unga jordbrukare

21.9.2023 13.43
JSM
Statsrådet har i dag fattat beslut om ramvillkoren för krisstödet till jordbruket och om hur stödet ska riktas. Finland får 4,2 miljoner euro från Europeiska garantifonden för jordbruket. Pengarna ska användas som krisstöd till jordbruket. Dessutom anvisar regeringen i sin tilläggsbudget en nationell andel på 7 miljoner euro som ska användas till krisstödet. Stödet riktas till unga jordbrukare.

Leena Räsänen blir generaldirektör för Livsmedelsverket

21.9.2023 13.29
JSM
Leena Räsänen.
Statsrådet har utnämnt veterinärmedicine doktor Leena Räsänen till den lediga tjänsten som generaldirektör för Livsmedelsverket för tiden 8.10.2023–7.10.2028. Livsmedelsverkets nuvarande generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen går i pension. Tjänsten som generaldirektör söktes av 16 personer inom utsatt tid, det vill säga före den 24 juli 2023.

Europeiska ekodagen firas för andra gången

19.9.2023 8.00
JSM
Europeiska unionens dag för ekologisk produktion firas på många sätt i EU den 23 september. Festligheterna fortsätter den 25 september då jord- och skogsbruksministeriets personal får ta del av en ekologisk frukost. Även personalen vid Europeiska kommissionens representation i Finland, Statens näringsdelegation och representanter för ProLuomu ry och Förbundet för Ekologisk Odling rf är inbjudna.

Aktuellt: Fågelinfluensa

6.9.2023 13.00
JSM

Fågelinfluensa har konstaterats i Finland i sommar. Denna artikel uppdateras och här sammanställs myndigheternas föreskrifter och anvisningar till exempel för pälsdjursuppfödare, fjäderfähållare och fågeljägare.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2035.

Mer information

Ministeriet och förvaltningsområde

Ministeriet

Ministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken för hållbar användning av förnybara naturtillgångar. I lagstiftningsarbetet utgör ministeriet en del av statsrådet och av beslutsfattandet i Europeiska unionen.

Mer information

Förvaltningsområde

Förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omspänner jordbruk och trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, tillsyn över animaliska livsmedel och fiskerihushållning. Ministeriet har också hand om viltvård och renskötsel, nyttjande av vattenresurser och lantmäteri.

Mer information

Minister

Sari Essayah
Sari Essayah
Jord och skogsbruksminister