Fiska inte med nät i saimenvikarens utbredningsområden i juli

27.6.2022 9.02
JSM
Halvtidsmålet för strategin för skydd av saimenvikaren på 400 saimenvikare uppnåddes sex år i förtid. Saimenvikaren är fortfarande en mycket hotad art, och särskild uppmärksamhet krävs av fiskare i saimenvikarens utbredningsområden, framför allt i juli när förbudet mot nätfiske upphör. Ingen vill få en saimenvikare i nätet av misstag.

Regeringsproposition om temporärt incitamentsystem för skogsbruket på remiss

5.7.2022 9.10
JSM
Ett förslag till en ny lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket sändes på remiss den 4 juli 2022. Lagen ska ersätta den gällande temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, den så kallade Kemera-lagen. Remissyttranden kan lämnas fram till den 5 augusti 2022.

Jaktkvoten för björn är 346 individer – kvoten är 111 björnar mindre än föregående jaktsäsong

1.7.2022 13.14
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet har genom förordning fastställt jaktkvoten för björn till 346 individer under jaktsäsongen 2022–2023. Kvoten är 111 björnar mindre än under den föregående säsongen. Finlands viltcentral fattar beslut om hur dispenserna fördelas.

Tio projekt inom vattenkompetens fick totalt 1,76 miljoner euro i stöd från programmet Tillväxt och internationalisering av vattenkompetens

1.7.2022 12.02
JSM
Finansiering som utlysts från Finlands program för hållbar tillväxt ges till tio utvecklingsprojekt. Projekten understöder tillväxt och internationalisering av vattenkompetens genom att stärka partnerskap och helhetsutbud som har nyhetsvärde och kommersiell potential också internationellt.

Jord- och skogsbruksministeriets anvisning om säsongsarbete upphävs

1.7.2022 10.06
JSM
Anvisningen ”Säker inresa för säsongsarbetskraft inom primärproduktion – anvisning för arbetsgivare”, som jord- och skogsbruksministeriet gav den 1 mars 2022, behöver inte längre följas. Institutet för hälsa och välfärds uppdaterade anvisningar om hygien för att förebygga spridning av covid-19 ska däremot följas.

Djurbidragen för i år betalas ut i början av 2023

29.6.2022 14.04
JSM

Den första posten av EU:s djurbidrag som sökts i år betalar Livsmedelsverket ut till gårdarna med djur i början av 2023. I år har systemet med djurbidrag ändrats kraftigt, därför är det inte möjligt att betala ut bidragen enligt oförändrad tidtabell.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2025.

Mer information