Ökad kolinlagring och bättre jordhälsa på agendan på den internationella 4/1000 konferensen

31.5.2023 10.09
JSM
Kuvituskuva viljapellosta
Kuva: Petri Lyytikäinen
Extremväder samt förlusten av biologisk mångfald utmanar försörjningstryggheten och framtiden för livsmedelsproduktion över hela världen. Genom skötsel av marken kan vi hitta lösningar på dessa problem. Det internationella 4/1000-initiativets första nordeuropeiska möte samlar branschens internationella toppar till Helsingfors 6-8.6.2023.

Ny finansiering för ökad vattenkompetens och internationalisering – sammanlagt 3,3 miljoner euro har delats ut från programmet för hållbar tillväxt till 21 projekt för vattenkompetens

29.5.2023 15.05
JSM
NTM-centralen i Södra Savolax och jord- och skogsbruksministeriet ordnade den 10 januari–17 mars 2023 en andra öppen projektansökan för utvecklingsprojekt inom vattenkompetens. Det kom in 27 ansökningar, varav elva har finansierats. Sammanlagt 1,5 miljoner euro beviljades i bidrag. Antalet stödmottagare är 27.

Vid fiske av puckellax ska hänsyn tas till atlantlaxen

26.5.2023 10.26
JSM
Fisket i Tana älvs vattendrag är exceptionellt under årets fiskesäsong. Beståndet av atlantlax är mycket svagt, och det är förbjudet att fiska den. Puckellax väntas däremot vandra upp i Tana älv, men kvantiteten är svår att förutse. Det är bra om alla som fiskar i Tana älv i år kan identifiera puckellaxen och vet hur man ska gå till väga med den.

Samarbetet mellan aktörerna inom branschen för näringsåtervinning måste utökas

30.5.2023 16.39
JSM
Återvinning av näringsämnen innefattar många affärsverksamhetsmöjligheter, och det fordrar samarbete mellan olika aktörer. Företagen som är verksamma inom branschen önskar en enhetlig och förutsägbar lagstiftning för verksamheten. Bland annat dessa spetsteman lyftes fram under miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets seminarium som fokuserade på återvinning av näringsämnen och på att sätta fart på investeringar i industriskala i anslutning till detta.

Nivån på stödet till svin- och fjäderfähushållningen i södra Finland 2022 fastställdes

17.5.2023 13.41
JSM
I dag den 17 maj fattade regeringen beslut om den slutliga nivån på stödet för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland 2022. De stödnivåer som anges i förordningen om nationellt stöd till södra Finland 2022 baserar sig på en bedömning av antalet stödberättigande enheter som gjordes hösten 2021.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2035.

Mer information