Genomförandet av det första året av EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023–2027 har börjat bra

11.12.2023 13.55
JSM
Det första året av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) 2023–2027 närmar sig sitt slut. Trots många utmaningar i verksamhetsmiljön har genomförandet i Finland börjat bra. De nationella politiska riktlinjerna ingår i CAP-planen, som har en stor inverkan på jordbruket och landsbygdens livskraft.

Förordningen om jakt på varg trädde i kraft i dag

8.12.2023 12.18
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet utfärdade i dag en förordning om jakt på varg, enligt vilken högst 28 dispenser får beviljas för jakt på varg utanför renskötselområdet. Förordningen gör det möjligt att bevilja dispens också i stamvårdande syfte, om förutsättningarna för det uppfylls i enskilda fall.

Närmare bestämmelser om bekämpning av aviär influensa hos pälsdjur utfärdas genom förordningar

7.12.2023 13.42
JSM
Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat två förordningar om bekämpning av aviär influensa hos pälsdjur. Genom ändringen av den förordning som bland annat gäller klassificeringen av djursjukdomar har man preciserat definitionen av aviär influensa, som ingår i förteckningen över andra djursjukdomar som ska bekämpas. En ny förordning om bekämpning av aviär influensa av subtyp H5 hos pälsdjur innehåller närmare bestämmelser om myndigheternas åtgärder för att förhindra spridning av konstaterade fall av aviär influensa och för att avliva och bortskaffa smittade djur. Förordningen innehåller även ett förbud mot att vaccinera pälsdjur mot aviär influensa. Båda förordningarna träder i kraft den 8 december 2023.

Understöd från programmet för hållbar tillväxt till bedömningen av miljökonsekvenserna och de ekonomiska konsekvenserna av vattenanvändningen inom batteriindustrin

8.12.2023 15.00
JSM
NTM-centralen i Södra Savolax och jord- och skogsbruksministeriet ordnade 15.9.-31.10.2023 en öppen tilläggsansökan för utvecklingsprojekt inom vattenkompetens. Det kom in 3 ansökningar, varav en får finansiering.

JSM Livsmedelsverkets åtgärder på pälsfarmer nödvändiga för att skydda människor

22.11.2023 15.36
Jord- och skogsbruksministeriet bestrider Finlands Pälsuppfödares Förbunds åsikt (pressmeddelande den 17 november 2023) om att åtgärderna för att utrota aviär influensa hos pälsdjur är oskäliga och överdimensionerade.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2035.

Mer information

Ministeriet och förvaltningsområde

Ministeriet

Ministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken för hållbar användning av förnybara naturtillgångar. I lagstiftningsarbetet utgör ministeriet en del av statsrådet och av beslutsfattandet i Europeiska unionen.

Mer information

Förvaltningsområde

Förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omspänner jordbruk och trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, tillsyn över animaliska livsmedel och fiskerihushållning. Ministeriet har också hand om viltvård och renskötsel, nyttjande av vattenresurser och lantmäteri.

Mer information

Minister

Sari Essayah
Sari Essayah
Jord och skogsbruksminister