Aktörerna inom den ekologiska branschen genomför tillsammans det nya ekoprogrammet Luomu 2.0

8.2.2023 14.45
JSM
Planen för genomförande av ekoprogrammet Luomu 2.0 publicerades den 8. januari. Planen sträcker sig till 2030, och till dess mål hör att 25 procent av åkerarealen ska användas till ekologisk produktion, att arealen för plockning av ekologiska naturprodukter ska fördubblas till cirka 14 miljoner hektar och att ekologiskt odlad fisk eller andra ekologiska vattenbruksprodukter ska finnas tillgängliga på den inhemska marknaden och för export.

Nätverket av aktörer inom jordbrukets primärproduktion ska få gemensamma verksamhetsmodeller för beredskapMaatalouden alkutuotannon toimijoiden verkostolle tulossa yhteisiä varautumisen toimintamalleja

7.2.2023 14.37
JSM
Inom förvaltningsområdet för jord- och skogsbruk pågår ett projekt där man bereder en plan för tryggande av primärproduktionen inom jordbruket vid eventuella störningssituationer och undantagsförhållanden. I beredskapsarbetet stärks i synnerhet de regionala och lokala nätverken av aktörer inom primärproduktionen, samordningen av beredskapen och nätverkens verksamhet.

Frivilligt skydd av skogarna populärt bland skogsägarna – rekordstor finansiering för tidsbegränsade miljöstödsavtal Duplicera 1

7.2.2023 14.08
JSM MM
Polkujuoksua kesäisessä metsässä
Kuva: Mikael Ahlfors
I fjol skyddade finländarna permanent cirka 4 700 hektar skog inom ramen för handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO-programmet). Cirka 90 hektar fridlystes för en tidsperiod på 20 år. Målet för METSO-programmet är att inrätta 96 000 hektar nya skyddsområden före 2025. I år har det reserverats rekordmycket finansiering för tioåriga miljöstödsavtal.

De verksamhetskrav som ingår i grundvillkoren för jordbruket fastställdes

12.1.2023 16.04
JSM
Statsrådet godkände på torsdagen en förordning om de föreskrivna verksamhetskrav som ingår i villkorligheten för Europeiska unionens stöd till jordbrukare samt om tillsynen över att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas.

Begränsningar för industrin i fråga om bortskaffande av fiskavfall

23.12.2022 15.42
JSM
Republikens president har stadfäst en ändring av lagen om animaliska biprodukter. Genom ändringen begränsas möjligheten att genom nedgrävning i marken eller genom transport till avstjälpningsplats bortskaffa död fisk och fiskavfall från vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar som hanterar fisk. Bakgrunden till begränsningen är en anmärkning från Europeiska kommissionen, enligt vilken Finland i strid med EU-lagstiftningen har tillåtit att fiskbiprodukter utan begränsningar grävs ner i marken eller förs till avstjälpningsplatser.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2035.

Mer information