Fiskestadgan för Tana älv till riksdagen – regleringsåtgärderna ska effektivt stärka laxbestånden

22.2.2024 14.18
Statsrådet föreslår att fiskestadgan för Tana älv 2024–2030 och lagen om sättande i kraft av fiskestadgan godkänns. Med tanke på ordnandet av fisket är det viktigt att Finland och Norge har en gemensam fiskestadga som styr hur fisket får bedrivas i Tana älv.

Förbättring av driftssäkerheten och cybersäkerheten hos vattentjänsterna beviljades understöd för 2,23 miljoner euro

21.2.2024 10.02
JSM
De 51 projekt som beviljas understöd främjar förutom cybersäkerheten inom vattenförsörjningen även det regionala samarbetet mellan och sammanslagningar av vattentjänstverken.

Minister Essayah deltar i ministermöte för de nordiska och baltiska länderna i Litauen

20.2.2024 14.57
JSM
Temat för ministermötet är de utmaningar som de nordliga förhållandena medför för jordbruket och hur detta beaktas i EU-lagstiftningen.

Stödnivåerna och stödvillkoren för EU:s jordbruksstöd och ändringar i ersättningen för ekologisk produktion fastställda för 2024

25.1.2024 14.35
JSM
Statsrådet fastställde jordbrukets stödnivåer och stödvillkor i fråga om det grundläggande inkomststödet, omfördelningsinkomststödet, EU-inkomststödet för unga jordbrukare och stödet för miljösystem samt ändringarna i ersättningen för ekologisk produktion 2024.

Minister Essayah deltar i jordbruksministrarnas toppmöte

19.1.2024 14.02
JSM
Den 20 januari deltar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah i ett högnivåforum för jordbruks- och livsmedelssektorn som ordnas i Berlin av Tysklands jordbruksministerium.

Se också

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet när det gäller att reformera jordbruket och utveckla landsbygden.

Mer information

Fastighetssystemet och lantmäteriförrättningar

Genom lantmäteriförrättningar och beslut om fastighetsinskrivning upprätthålls fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret.

Mer information

Nationell skogsstrategi

Strategin innehåller skogssektorns viktigaste mål fram till år 2035.

Mer information

Ministeriet och förvaltningsområde

Ministeriet

Ministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet leder politiken för hållbar användning av förnybara naturtillgångar. I lagstiftningsarbetet utgör ministeriet en del av statsrådet och av beslutsfattandet i Europeiska unionen.

Mer information

Förvaltningsområde

Förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omspänner jordbruk och trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, tillsyn över animaliska livsmedel och fiskerihushållning. Ministeriet har också hand om viltvård och renskötsel, nyttjande av vattenresurser och lantmäteri.

Mer information

Minister

Sari Essayah
Sari Essayah
Jord och skogsbruksminister