Förvaltningsplaner för stora rovdjur

gynnsam skyddsnivå. I förvaltningsplanerna beskrivs och redogörs för nödvändiga stamförvaltningsåtgärder som tar hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella krav samt regionala och lokala särdrag. Finland har åtagit sig att såväl på nationellt plan som via internationella avtal bevara de rovdjursstammar som ska hållas på en gynnsam skyddsnivå. Varg, björn, lodjur och järv ingår i Europeiska unionens habitatdirektiv, vilket innebär att dessa arter är strikt skyddade och kravet på skydd får undgås endast på vissa särskilt föreskrivna villkor.

En utmaning med förvaltningsplanerna för stora rovdjur är att hålla djurstammarna starka och samtidigt de stora rovdjuren skygga för människor. I de olika arbetsfaserna med planerna ges lokala människor, regionala aktörer och nationella intressentgrupper möjlighet att bli hörda. Finland har delats in i artspecifika stamförvaltningsområden som hjälper att ta hänsyn till de regionala skillnaderna.

Förvaltningsplanen för björnstammen

Förvaltningsplanen för björnstammen beskriver riktlinjerna för en fortsatt systematisk förvaltning av björnstammen och sättet att fortsättningsvis bevara björnen i den finska naturen.

Finland har delats in i fyra stamförvaltningsområden:

 • renskötselområdet
 • området för etablerad stam
 • utbredningsområdet
 • området för stam under utveckling

Förvaltningsplanen för vargstammen

Förvaltningsplanen för vargstammen beskriver åtgärderna för att förvalta vargstammen och lösa konflikterna kring varg.

Planen innehåller bl.a. följande metoder för att nå målen:

 • förebyggande av skador av varg
 • nätverket av rovdjurskontaktpersoner är fungerande
 • samarbete mellan olika aktörer

Förvaltningsplanen för lodjurstammen

Förvaltningsplanen för lodjurstammen beskriver riktlinjerna som ska leda till en fortsatt systematisk förvaltning och etablering av stammen i den finska naturen.

I planen ingår fyra klara huvudsakliga mål:

 • den finska lodjurstammen ska vara stark även framöver
 • de negativa sidor som lodjur medför ska minimeras
 • människors medvetenhet om lodjur ska höjas
 • lodjur ska hållas skygga för människor

Förvaltningsplanen för järvstammen

Förvaltningsplanen för järvstammen har som främsta mål att bidra till att viltstammarna fortsätter att vara livskraftiga och att viltskador och viltkonflikter är under kontroll. Järv har klassificerats som starkt hotad.

Målen ska uppnås bl.a. genom följande:

 • järvpopulationen växer på ett kontrollerat sätt och utbredningen till nya områden stöds
 • ökad forskning
 • utveckling av system för ersättning för skador av järv

 

På våra webbsidor

Björn: Förvaltningsplanen för björnstammen 
Varg: Förvaltningsplanen för vargstammen PDF (464,6 Kb)
Lodjur: Förvaltningsplanen för lodjurstammen
Järv: Förvaltningsplanen för järvstammen (på finska) - Sammanfattning på svenska
Bakgrundspublikation för förvaltningsplan för järvstammen (på finska)

 

På andra webbsidor

Björn: Kansalaisten karhukannat PDF (Ruraliainstitutet)

Varg: Susipuhetta Suomessa PDF (Ruraliainstitutet)

Lodjur: Ilveksiä ja ihmisiä PDF (Ruraliainstitutet)

Järv: Asialistalla ahma PDF (Ruraliainstitutet)

Finlands viltcentral: Förvaltningsplaner (riista.fi)
Stora rovdjur: Suurpedot.fi