Programmet för forskning, utveckling och innovationer

Som en del av reformen av skogsstrategin har jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med forskningsaktörerna vid skogsrådets arbetsutskott utarbetat ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram (7.11.2022) till stöd för genomförandet av den nationella skogsstrategin. Syftet med programmet är att stödja det arbete som görs för att uppnå skogsstrategins mål och syften. Programmet för forskning, utveckling och innovationer innehåller tre arbetspaket som är kopplade till spetsprojekten. Resultaten av programmet utvärderas och vid behov kan programmet uppdateras.

På vår webbplats

Kansallisen metsästrategian tavoitteita tukeva tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma