Skogen och klimatförändringarna

Klimatförändringarna förväntas förändra den finska skogen. Enligt prognoserna kommer klimatförändringarna att höja temperaturen och ge ökad nederbörd samt leda till mer extremt väder. Därför ska även skogsbruksmetoderna anpassas efter det föränderliga klimatet.

Klimatförändringarna ökar skogens tillväxt, men också osäkerheten

Ett varmare klimat och främmande arter som sprider sig till Finland kan öka riskerna för att skogarnas hälsotillstånd försämras. För beredskapen mot skogsskador har det utarbetats en beredskapsplan. Skogarnas tillstånd och förändringarna i tillståndet övervakas på riksnivå.

Skog och träprodukter binder koldioxid och lagrar kol

Skogen tar upp koldioxid och lagrar kol och är således en betydande kolsänka. Genom skogsförnyelse och skogsvårdsåtgärder vid rätt tidpunkt går det att inverka på skogens förmåga att fungera som kolförråd och kolsänka.

Klimatförändringar och skadliga miljökonsekvenser kan vi motverka genom att ersätta icke-förnybara råvaror med förnybara, till exempel genom att använda trä vid byggande och i många olika produkter. Till exempel kan plast ersättas med träbaserade material.

Vid motarbetandet av klimatförändringar är det viktigt att också effektivisera energianvändningen och förskjuta tyngdpunkten i energiproduktionen från fossila bränslen till förnybara energikällor. I Finland produceras det träbaserade energikällor, dvs. trädbränsle, av restprodukter från skogsindustrins processer och av avverkningsavfall, grenar, stubbar och klenvirke.

På vår webbplats

Nationell plan för anpassning till kilmatförändringen 2022 (på finska)
Minister Leppä ska ge sig ut på turné med fokus på klimatfrågor inom naturresurssektorn (Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 3.1.2020)
En ny beräkning av referensnivån för skog är klar (Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 16.12.2019)
Anpassning till klimatförändringen
Byggande i trä
Användning av virke för energiproduktion

På andra webbplatser

FN:s klimatpanel IPCCs rapporter och specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning (Meteorologiska institutet) (på finska)
Ennnakoi, varaudu, sopeudu - ilmastonmuutos haltuun viestintäkampanja (Tapio) (på finska)
Miljöförvaltningens Kilmatet och luften -sidor
Infografik om Finlands klimatpolitik
Klimat guiden.fi

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162350   E-postadress: