EUSBSR-logo.

Jord- och skogsbruksministeriet och Östersjöstrategin

Jord- och skogsbruksministeriet samordnar policyområdet Bioekonomi tillsammans med Nordiska ministerrådet, Litauens jordbruksministerium och Sveriges jordbruksverk.

Till jord- och skogsbruksministeriets ansvar hör återvinningen av näringsämnen från jordbruket. Till målen hör bland annat att utveckla nya tekniker och metoder för att processera gödsel från produktionsdjur så att de värdefulla näringsämnena blir återanvända till exempel som gödsel på åkrar. Målet är också att hindra att näringsämnen rinner ut i vattendragen.

Jord- och skogsbruksministeriet samordnar också ett projekt med namnet Återvinning av näringsämnen från jordbruk. 

  • Inom policyområdet samordnar Nordiska ministerrådet helheten bioekonomi.
  • Sveriges jordbruksverk samordnar fiskerinäringen
  • Litauens jordbruksministerium samordnar samarbetet mellan olika program för utveckling av landsbygden

Samarbete mellan olika aktörer i Östersjöregionen kring program för utveckling av landsbygden

Ett sätt att uppnå målen i Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen är att ordna utbildningar och skapa samarbetsnätverk. Det litauiska jordbruksministeriet samordnar samarbetet mellan olika program för utvecklingen av landsbygden.

Utbildningsprogrammet Baltic Leadership Programme hade som syfte att bygga upp samarbete mellan olika parter i regionens program för landsbygdsutveckling. Programmet skulle också identifiera gemensamma problem och utmaningar och försöka lösa dem genom samarbete.

  • Är du intresserad av samarbetet mellan landsbygdsnätverk i Östersjöregionen? Du hittar mer information här!